Základní blok BBA

Bachelor of Business Administration (BBA)Prvním blokem studia je základní blok, shodný pro všechny studenty. Obsahuje 3 moduly, které se zaměřují na praktické prohloubení znalostí v oblasti managementu, finančního řízení a lidských zdrojů. Prezenční výuka základního bloku probíhá v rámci 1 vzdělávacího dne (obvykle v sobotu).

Výčet základních modulů

Teorie a praxe managementu

Sylabus

Cílem tohoto modulu je seznámení se základními pojmy, historií a postupy managementu v širším rámci a rozhodování. Úvodní část modulu je shrnutím historického vývoje managementu, seznámením se základními směry managementu a nejdůležitějšími osobnostmi, které se na formování managementu podíleli. Modul dále představuje pojmové a metodologické východisko pro navazující specializované předměty managementu a pro ilustraci aplikací a specifik v českých podmínkách. Zahrnuje základní aspekty předmětových oblastí managementu z jejich procesního hlediska.

Personální řízení v organizaci

Sylabus

Personální řízení a jeho procesy jsou páteří řízení firmy. Tento modul se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Studenti získají obecnou znalost o personální politice, naučí se pracovat se základními pojmy, seznámí se s různými metodami řízení lidských zdrojů a budou mít přehled o moderních trendech v HR oblasti v 21. století a naučí se efektivně využívat lidský kapitál.

Základy finančního managementu

Sylabus

Studenti se naučí vnímat manažerské činnosti z pohledu ekonomického a finančního, z pohledu rentability. Seznámíme se se základní finanční terminologií pro lepší nadhled a spolupráci s dalšími odděleními ve firmě a naučíme se orientovat v základních podnikových finančních sestavách. Dále se budeme věnovat analýze a hodnocení finanční výkonnosti firmy a problematice krátkodobého i dlouhodobého financování firmy.