Specializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Projektové řízeníDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze čtyř vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů. Konkrétní termíny výuky si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Úvod do projektového řízení

Sylabus

Cílem modulu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti za účelem vypracování projektového záměru. Prostřednictvím zpracování seminární práce student interpretuje získané výsledky/výstupy z projektu dle pořízených dat a statistických šetření, navrhuje opatření ke změně/zlepšení/inovaci/modernizaci projektového záměru ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu v souladu se současnými i očekávanými trendy v příslušném oboru/odvětví/sektoru.

Projektová dokumentace a rizika

Sylabus

Modul seznámí přehlednou formou studenty s povinnými i doporučenými dokumenty používanými v jednotlivých fázích přípravy a řízení projektu, a to počínaje zakládací listinou projektu, projektovým plánem a jeho dílčími částmi, až po závěrečné dokumenty využívané při uzavírání a případném vyhodnocování projektu. Druhá část modulu se zaměří na problematiku rizik v projektech. Nejprve přiblíží charakteristiku a význam rizik v projektech, následně se zaměří na jejich řízení (identifikace rizik, analýza a způsoby řešení rizik v projektech) a v závěru přiblíží postavení a řízení rizik v rámci projektového cyklu.

Životní cyklus projektu

Sylabus

Studenti se seznámí se základními pojmy a nástroji projektového řízení v kontextu životního cyklu projektu. Popíšeme si a naučíme se aplikovat nástroje, metody a techniky projektového řízení relevantní jednotlivým fázím životního cyklu projektu podle IPMA. Vysvětlíme si diferenciaci pojmů životní cyklus projektu, životní cyklus produktu a životní cyklus řízení projektu.

Měkké kompetence v projektovém řízení

Sylabus

​​Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou lidských zdrojů v projektovém řízení, především v projektovém týmu, hlavními činnostmi a kompetencemi členů projektového týmu a projektového manažera v kontextu aplikace měkkých kompetencí. Modul řeší nastavení organizace projektu v intencích úspěšného dokončení projektu, zmiňuje i nejdůležitější měkké kompetence jako je komunikace, time management nebo řešení konfliktů a problémů.