2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Executive DBA

Doctor of Business Administration (DBA)

Výčet specializovaných modulů:

Sig sigma

Sylabus »
Modul seznamuje studenty s manažerskou filozofií, která stojí na principu stálého zdokonalování chodu organizace při využívání správného procesního řízení. Jednou z hlavních zásad je pak rozhodování na základě přesně naměřených dat. Tento strukturovaný, kvantitativně založený princip při využívání tvrdých dat, vede ke zvyšování kvality produktů, ale také procesů jejich vytváření prostřednictvím týmové práce. Na názorných ukázkách bude představeno, jakým způsobem lze zákazníkům nabídnout kvalitní produkt či službu při zachování adekvátních nákladů, a hlavě jakým způsobem zajistit trvalé, kontinuální zvyšování podnikového zisku. Podstata metody Six sigma tkví v tom, že poskytuje organizacím návod, jak snížit počet chyb ve všech jejich činnostech a odstranit příčiny neshod dříve, než se tyto neshody naplno projeví. Six sigma nabízí oproti klasické kontrole, zaměřené na již nápravu vzniklých chyb, mnohem víc – poskytuje specifické metody k přetvoření procesu tak, aby neshody vůbec nevznikaly. Právě tyto navýsost důležité praktické poznatky z moderního konceptu Six sigma představí lektoři svým studentům.
 

Průmysl 4.0

Sylabus »
Průmysl 4.0, tzv. nová průmyslová revoluce, s sebou přináší řadu přelomových změn nejen na trhu práce. Právě o nich se bude během tohoto modulu diskutovat. Masivnější využívání počítačové a robotické podpory, systémů umělé inteligence při výrobních či administrativních úlohách, zavádění kyber-fyzikálních systémů, digitalizace, automatizace jak výroby, tak poskytování služeb a ostatních odvětví hospodářství bude mít celospolečenský dopad. Změny v průmyslu a rozličných technologiích se odrazí také v oblasti vzdělávání a sociálním systému. Přínosy průmyslu 4.0 tkví zejména v úspoře času a financí, zvýšení flexibility a produktivity práce. Zmizí monotónní a často fyzicky velmi náročná a nebezpečná práce, urychlí se proces zavádění nových technologií do výroby. Vedle pozitivních dopadů budou podrobně probrána také negativa a rizika nové revoluce. Diskutovaná bude samozřejmě i možná příprava na ně. Rizika tkví zejména v možných hackerských útocích na systémy, zneužívání dat či zvýšení nezaměstnanosti.
 

Management kvality

Sylabus »
Management kvality tkví zejména v pozorování a analyzování všech procesů ve firmě, které se následně snaží neustále zefektivňovat. V rámci konkurenceschopnosti je zlepšování a zkvalitňování výrobků a služeb klíčové. Právě na tyto pro praxi mimořádně důležité kroky se modul zaměřuje. Lektoři poskytnou studentům cenné rady v tom, jak zanalyzovat současný stav firmy a hledat silné a slabé stránky na všech úrovních podniku. Pozornost bude zaměřena také na to, jak skloubit několik požadavků najednou – přání zákazníků, možnosti firmy a standardy, normy a právní předpisy. Hlavním cílem modulu je předání informací a dovedností, které jsou ihned využitelné v praxi. Studenti si tak prohloubí své znalosti o tom, jak kontrolovat kvalitu při všech fázích výroby produktu či poskytování služby, jak kvalitu měřit, zpracovávat a vyhodnocovat, jak vhodným způsobem získat zpětnou vazbu od klientů a následně prosadit uvnitř firmy jejich požadavky. Studenti se naučí rozpoznat rezervy v systému řízení kvality a navrhovat jejich zlepšení.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Executive DBA - Hodnocení 4.60/5 - Hodnotilo 136 uživatelů