Specializovaný blok DBA

Doctor of Business Administration
Executive DBADruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze 3 modulů. Výuka těchto modulů probíhá během jednoho vzdělávacího dne a studenti si mohou vybrat termín libovolně, což dává možnost studovat i těm nejvytíženějším.

Výčet specializovaných modulů

Six Sigma

Sylabus

Modul seznamuje studenty s manažerskou filozofií, která stojí na principu stálého zdokonalování chodu organizace při využívání správného procesního řízení. Jednou z hlavních zásad je pak rozhodování na základě přesně naměřených dat. Tento strukturovaný, kvantitativně založený princip při využívání tvrdých dat, vede ke zvyšování kvality produktů, ale také procesů jejich vytváření prostřednictvím týmové práce. Na názorných ukázkách bude představeno, jakým způsobem lze zákazníkům nabídnout kvalitní produkt či službu při zachování adekvátních nákladů, a hlavně jakým způsobem zajistit trvalé, kontinuální zvyšování podnikového zisku. Podstata metody Six sigma tkví v tom, že poskytuje organizacím návod, jak snížit počet chyb ve všech jejich činnostech a odstranit příčiny neshod dříve, než se tyto neshody naplno projeví. Six sigma nabízí oproti klasické kontrole, zaměřené na již nápravu vzniklých chyb, mnohem víc – poskytuje specifické metody k přetvoření procesu tak, aby neshody vůbec nevznikaly. Právě tyto navýsost důležité praktické poznatky z moderního konceptu Six sigma představí lektoři svým studentům.

Průmysl 4.0

Sylabus

Průmysl 4.0, tzv. nová průmyslová revoluce, s sebou přináší řadu přelomových změn nejen na trhu práce. Právě o nich se bude během tohoto modulu diskutovat. Masivnější využívání počítačové a robotické podpory, systémů umělé inteligence při výrobních či administrativních úlohách, zavádění kyber-fyzikálních systémů, digitalizace, automatizace jak výroby, tak poskytování služeb a ostatních odvětví hospodářství bude mít celospolečenský dopad. Změny v průmyslu a rozličných technologiích se odrazí také v oblasti vzdělávání a sociálním systému. Přínosy průmyslu 4.0 tkví zejména v úspoře času a financí, zvýšení flexibility a produktivity práce. Zmizí monotónní a často fyzicky velmi náročná a nebezpečná práce, urychlí se proces zavádění nových technologií do výroby. Vedle pozitivních dopadů budou podrobně probrána také negativa a rizika nové revoluce. Diskutovaná bude samozřejmě i možná příprava na ně. Rizika představují zejména možné hackerské útoky na systémy, zneužívání dat či zvýšení nezaměstnanosti.

Řízení kvality a Performance Management

Sylabus

Management kvality staví zejména na pozorování a analyzování všech procesů ve firmě, které se následně snaží neustále zefektivňovat. Modul je zaměřen na vytváření a design systémů managementu kvality ve všech typech organizací od soukromého sektoru po veřejný sektor. V rámci modulu jsou představeny základní koncepty pro management kvality a performance management. Jsou diskutovány jejich výhody, nevýhody a rizika při implementaci do konkrétní organizace. Modul se zabývá také stanovením optimálních ukazatelů výkonnosti, jejich měřením a vhodnými zdroji dat a následně jejich propojením se strategickým řízením a odměňováním v instituci.