Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Ekonomika a podnikatelské financeDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Tvorba finanční strategie

Sylabus

Finanční strategie jako součást celofiremní strategie je důležitým nástrojem pro řízení financí ve firmě. Kvalitně připravená a pravidelně aktualizovaná finanční strategie je jedním ze základních pilířů prosperity firmy. V rámci tohoto modulu se zaměříme na cíle finanční strategie, procesy, nástroje a principy tvorby dlouhodobých a krátkodobých plánů a také na základy zpracování finanční analýzy ve firmě. Posledním tématem je také investiční rozhodování, které plní nezastupitelnou roli při kvalitní tvorbě finanční strategie.

Finanční analýza

Sylabus

Finanční analýza je nástrojem pro vyhodnocení minulého a současného stavu finanční výkonnosti podniků. Slouží také jako jeden z výchozích podkladů pro tvorbu finančního plánu a následné stanovení hodnoty podniku. Zvyšování hodnoty podniku jako celku je hlavním cílem podniků v tržní ekonomice, ke kterému by mělo řízení ve všech oblastech směřovat. Absolvování modulu poskytne základ pro praktickou realizaci finanční analýzy na základě nejčastěji používaných metod. Modul obsahuje představení a vysvětlení horizontální a vertikální analýzy, analýzy pracovního kapitálu, poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty. Důraz je kladen na porozumění interpretace jednotlivých ukazatelů, jejich vyhodnocení a zejména na skutečnost, že výkonnost je vždy relativní.

Finanční právo a daňové aspekty

Sylabus

Finanční právo je samostatným právním odvětvím, které představuje souhrn právních norem upravujících vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Je důležité si uvědomit, že předmětem finanční práva jsou ty finančněprávní vztahy, ve kterých vystupuje nebo do nichž zasahuje stát, a které se týkají peněžní masy nebo jejích částí. Vztahy vznikající vyloženě na smluvním základě předmětem finančního právo nejsou, což je pravidlo, ze kterého samozřejmě existují výjimky.