Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Environmentální managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Environmentální politika a etika

Sylabus

Environmentální politika se zaměřuje na usměrnění chování společnosti v souladu s udržitelným rozvojem a s cílem zachování kvality a podmínek života. Mezi její hlavní zásady patří prevence, opatrnost, integrace a vysoká úroveň ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomu, že environmentální politiku formuje a klasifikuje mnoho různých hledisek, je možné ji rozřadit dle úrovně na mezinárodní, regionální, státní nebo lokální. Environmentální etika představuje vztah jedince k životnímu prostředí a v současné ekologické etice je možné rozlišit 4 základní postoje: antropocentrický, teocentrický, biocentrický a ekocentrický.

Ekonomie životního prostředí

Sylabus

Ekonomie životního prostředí definuje své cíle jako hledání cesty k rovnovážnému stavu ekonomiky a spravedlivé distribuci zdrojů, a to nejen z hlediska současné, ale i budoucích generací. Mezi základní problémové okruhy v této tématice patří vliv ochrany a stavu životního prostředí na hlavní ekonomické problémy jako je hospodářský růst, dostupnost zdrojů apod. a dále také vliv hlavních ekonomických aktivit na životní prostředí. Mezi jednotlivými proudy ekologické ekonomie se vede debata o tzv. silné a slabé udržitelnosti. Hlavní spor se odehrává kolem přesvědčení, nakolik je lidmi vytvořený kapitál zaměnitelný s přírodními zdroji.

Environmentální legislativa a normy ISO

Sylabus

Zavádění environmentální systémů a jejich správa ve společnosti je nutnou povinností ve firmách, a proto je důležité mít ucelený přehled o příslušné legislativě a zajištění jejího dodržování. V rámci tohoto modulu se zaměříme zejména na legislativní požadavky v oblasti nakládání s odpady, vodami, nebezpečnými látkami a ochrany ovzduší. Nebude chybět také podrobný přehled nařízení REACH a CLP, integrovaná prevence, ISPOP a jejich aplikace do praktických příkladů.