Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Andragogika a management vzděláváníDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Filosofie vzdělávání dospělých

Sylabus

Modul Filosofie vzdělávání dospělých podává ucelený přehled o filozofii myšlení a vývoji myšlení pedagogického, které bylo základem pro vznik vzdělávání dospělých. Celoživotní vzdělávání jako užší pojetí andragogiky rozvíjí především socializaci a personalizaci jedince a poukazuje na behaviorální, komunikativní a psychoanalytické teorie. Výuka se zaměřuje i na současné přístupy ke vzdělávání a jejich postupné využívání v praxi. Studenti se seznámí s různými pohledy na vzdělávání a prohloubí dosavadní informace o jeho vývoji. Po absolvování modulu budou studenti obohaceni o manažerské schopnosti a dovednosti potřebné nejen k úspěšné komunikaci a vedení týmu.

Andragogika

Sylabus

V rámci modulu se studenti seznámí s různými technikami a metodami vzdělávání dospělých, včetně koučování. Pochopí základní principy a podstatu vzdělávacího procesu a porozumí specifickým aspektům rozvoje a vzdělávání dospělých v rámci organizace. Pozornost bude věnována aktuálním tématům vzdělávání dospělých – vzdělávání specifických cílových skupin, efektivitě a kvalitě vzdělávacích aktivit pro dospělé apod. Po úspěšném absolvování modulu budou studenti schopni identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků (podřízených), budou umět naplánovat, uskutečnit a následně vyhodnotit vzdělávací procesy v organizaci.

Knowledge Management

Sylabus

Řízení znalostí (znalostní management, knowledge management) balancuje na pomezí rozvoje lidských zdrojů a řízení informací. Jedná se o moderní disciplínu umožňující rozšíření individuálních znalostí napříč organizací (firmou), čímž vzniká znalost vyšší úrovně – znalost organizace. Propojování informací a jejich sdílení, zvláště pro potřeby obchodní činnosti a kontaktu se zákazníkem, je v dnešní době pro dosahování strategických cílů firmy klíčové. Modul je zaměřen především prakticky a studenti si osvojí metody a techniky využívání znalostí v rozhodovacích a řídicích procesech organizace za podpory informačních a komunikačních technologií. Naučí se vytvářet, předávat a aplikovat znalosti a získají tak klíčovou konkurenční výhodu