Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Projektový managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Řízení projektů

Sylabus

Projektové řízení je jednou z klíčových podmínek pro úspěšné realizování podnikatelského záměru. Úspěšně vedený a zrealizovaný projekt může mít pozitivní dopad na výkonnost celé firmy či oddělení. Projektové řízení, jeho techniky, metodiky a nástroje jsou neoddělitelnou součástí efektivního fungování soukromých i neziskových organizací. Z tohoto důvodu by měla být této činnosti věnovaná patřičná pozornost. Absolventi tohoto modulu získají široké spektrum znalostí z oblasti moderního projektového řízení, dojde k rozebrání problematiky od primárních struktur přes řádnou přípravu projektu a studium jeho proveditelnosti, po celý rozsáhlý životní cyklus projektu, kdy se představí jednotlivé fáze jeho realizace. Výklad se zaměřuje také na identifikaci možných komplikovaných, problémových míst v projektovém řízení a na jejich řešení. Studenti v tomto modulu naleznou informace o tom, jak efektivně projekt plánovat, organizovat a kontrolovat tak, aby byl úspěšně a včas dokončen.

Techniky, metody a nástroje plánování projektu

Sylabus

V tomto modulu se studenti naučí technikám a metodám, jak efektivně řídit celý projekt. Rozhodnutí, kterou z metod vybrat, záleží na mnoha faktorech. Představeny budou konkrétní druhy používaných metod (Metoda síťové analýzy, metoda Critical Path Management, metoda Graphical Evaluation and Review Technique, Metoda logického rámce, Metoda kritického řetězce atd.). Další neopomenutelnou součástí modulu jsou techniky projektového řízení. I ty jsou nedílným prvkem při shromažďování informací a komunikaci členů pracovního týmu. Vzdělávací modul má za cíl obeznámit studenty s postupem, jak co nejúčinněji realizovat projekt. Přiblíženy budou opět konkrétní techniky, které se běžně aplikují při realizaci různorodých podnikatelských záměrů. Pro úspěšnou realizaci jakékoliv činnosti je rovněž důležité plánování. Během předprojektové fáze je nutné prozkoumat příležitosti, analyzovat rizika, zhodnotit realizovatelnost záměru. Výklad bude zaměřen na rozvíjení strategického myšlení, schopnosti stanovovat vhodné cíle a další praktické dovednosti.

Lidský faktor v projektovém řízení

Sylabus

Intelektuální kapitál je velmi ceněným faktorem globální ekonomiky. Právě vzdělání, znalosti, schopnosti, motivace, pracovní nasazení a výkon zaměstnanců institucí je klíčem ke konkurenceschopnosti na lokálních i světových trzích. V praxi musí docházet k prolínání a doplňování lidských zdrojů s prvky, které zaměstnanec využívá k naplnění cílů, jako jsou různorodé softwary, technologie či používání standardizovaných, mechanických postupů. Úkolem manažera je efektivně využívat lidské zdroje, dokázat delegovat vhodné pracovníky na konkrétní místa během realizace projektu, kde dokáží využít svou specializaci, potenciál, zkušenosti i osobní vlastnosti. Lidský faktor je důležitým prvkem v zajištění projektové komunikace, během realizace podnikatelského záměru musí být bezpodmínečně nutně zajištěn efektivní přenos informací mezi všemi realizátory projektu. Tento modul má za cíl seznámit studenty s pravidly sestavení projektového týmu a s dalšími záležitostmi, které se týkají přínosu lidského faktoru v projektovém řízení.