Specializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Real EstateDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze čtyř vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů. Konkrétní termíny výuky si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Úvod do Real Estate

Sylabus

Modul je určen pro ty, kteří to s obchodem kolem nemovitostí myslí opravdu vážně a (zatím) nemají právnické vzdělání, zde ukážeme nezbytné základy. V žádném případě však nejde o pouhé teoretické informace, vše je důsledně zaměřeno na realitní praxi, tj. nabyté znalosti opravdu v praxi využijete. Z toho důvodu je jako součást tohoto modulu i detailní rozbor Nájemní smlouvy, tj. včetně variant a komentářů k ní.

Katastr nemovitostí a právní aspekty nemovitostí

Sylabus

​Tento modul má klíčový význam pro všechny, kdo se zabývají či chtějí zabývat nemovitostmi, ať již se jedná o vlastníky/spoluvlastníky, oprávněné z věcných práv, investory, developery, realitní makléře, správcovské kanceláře, finanční a investiční poradce, pojišťovací zprostředkovatele, geodety, správce a uživatele geoportálů, daňové poradce a auditory apod. V neposlední řadě i pro starosty, radní, zastupitele a zaměstnance veřejného sektoru, prostě všechny, kdo mají na starosti hospodaření se státními, krajskými či obecními nemovitými věcmi. Zlatým hřebem daného modulu je detailní rozbor královny převodní dokumentace – Kupní smlouvy.

Oceňování nemovitostí

Sylabus

Modul seznámí studenty s teorií a obecnou metodiku základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v Evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné na všech trzích včetně Evropské unie a USA. Ve druhé části předmětu budou probrány základy praktické aplikace teorie oceňování v cenové dokumentaci a argumentaci. Součástí modulu bude i přehled a výklad základní legislativy cenového práva.

Analýza realitního trhu

Sylabus

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty se způsoby analýzy realitního trhu. V teoretické části modulu to jsou základní principy a faktory tohoto trhu, včetně vysvětlení nutných pojmů a definic. Dále se tato část zabývá způsoby práce s informacemi, úvodem do teorie hodnoty a hospodářskou geografií. Druhá, praktická část obsahuje způsoby analýzy trhu s pozemky, trhu se stavbami a trhu s nájmy. Vedle obecných způsobů analýz je tato část zaměřena na specifický realitní trh České republiky. Absolvent modulu by měl být schopen samostatně vypracovat analýzu lokálního realitního trhu včetně analýzy možného budoucího vývoje. Součástí modulu bude i praktická analýza lokálního realitního trhu.