Specializovaný blok DBA

Doctor of Business Administration
DBA Business & UdržitelnostDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze 3 modulů. Výuka těchto modulů probíhá během jednoho vzdělávacího dne a studenti si mohou vybrat termín libovolně, což dává možnost studovat i těm nejvytíženějším.

Výčet specializovaných modulů

Strategie trvale udržitelného rozvoje firmy

Sylabus

Modul seznamuje studenty se strategií trvale udržitelného rozvoje firmy který spočívá ve dvou hlavních pilířích. Prvním z nich je zajištění růstu firmy bez vzniku finančních závazků a jejich navyšování. Druhým pilířem je podpora a urychlování transformativních procesů ve firmě s pozitivním dopadem na svět, včetně lidí a jejich životního prostředí. Před, vytvořením strategie trvale udržitelného rozvoje je nezbytná pečlivá analýza současného stavu a stanovení cílů ve všech relevantních oblastech. Následně je možné vytvořit “road map” která pomůže dosáhnout těchto cílů. V úvodním modulu výukového bloku “Business & udržitelnost” se zaměřujeme na udržitelnost v podnikání nejen obecně, ale také na motivaci pro transformaci společnosti směrem k trvale udržitelnému rozvoji a na nástroje, které k tomu lze využít. Udržitelný, rozvoj podnikání je neodmyslitelně spojen s cirkulární ekonomikou, která se snaží zlepšovat životní prostředí a účinnost výroby. Diskutujeme také o důležité komunikaci a motivaci zaměstnanců, protože aktivní spolupráce celého týmu je klíčem k dosažení úspěchu v transformaci firmy.

Udržitelné podnikání, investice a finance

Sylabus

V tomto modulu probíráme společensky odpovědné podnikání a ESG investování a finance. Zaměřujeme se na udržitelnost podniků i jednotlivců z ekonomického hlediska v souvislosti se současnou energetickou a zelenou tranzicí. V rámci tohoto modulu diskutujeme o klimatických financích a jejich roli v mezinárodní politice a financování udržitelných projektů a podniků. Dále se zabýváme tématem ESG a impaktového investování, včetně jeho specifik, vývoje a role v současném světě financí.

Udržitelnost a energetický management

Sylabus

Energetický management je klíčovým prvkem strategie trvale udržitelného rozvoje firmy, protože ovlivňuje jak environmentální aspekt, tak hospodářskou bilanci. V době extrémního růstu cen energií nabývá toto hledisko zvláštního významu. Trvalá udržitelnost je spojována se snížením uhlíkové stopy a dekarbonizací. Seminář se zaměřuje na aktivity a iniciativy v této oblasti z národní i mezinárodní perspektivy. Dále se zkoumají trendy snižování spotřeby energie a zvyšování účinnosti výrobních a nevýrobních zařízení. Diskutuje se o cestě k dosažení náročných požadavků na úsporu energie a zvýšení efektivity pomocí digitalizace, automatizace a zkracování procesních řetězců. Seminář také zahrnuje využívání odpadních a zelených zdrojů energie, legislativní rámec a principy cirkulární ekonomiky. V závěru se propojuje energetický management s vytvářením strategie trvale udržitelného rozvoje firmy.