Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Human Resource Management onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Human Resources and Personnel Policy

Sylabus

Cílem tohoto modulu je popsat a demonstrovat důležitost personálních politik uvnitř organizace. V rámci každého podtématu jsou uvedeny vzájemné vztahy mezi HR politikami a bude představeno poslání, vize, hodnoty a organizační kultura. Modul obsahuje nejlepší postupy pro tvorbu personálních politik od základů.

Strategic Human Resource Management

Sylabus

Modul pokrývá oblast personálního řízení v organizaci. Cílem modulem je seznámit se s vnějšími a vnitřními podmínkami personálního řízení v organizace, její kultura, klima a identifikace zaměstnanců s organizací a práce ve vztahu k personálnímu řízení, specifika mezinárodního personálního řízení, personální strategie, politika, personální plánování, motivace pracovníků, pracovní spokojenost, stimulace pracovníků a trendy v řízení lidí. Jádrem modulu je systém integrovaných personálních činností.

Motivation and Evaluation of Employees

Sylabus

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dát do souvislosti problematiku motivace zaměstnanců a jejich hodnocení, vysvětlit a zaujmout názor na problematiku managementu v kontextu motivace a hodnocení zaměstnanců. Studenti se naučí, jak interpretovat pojmy a grafická znázornění z oblasti teorie motivace a hodnocení zaměstnanců.