Specializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Soft SkillsDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze čtyř vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů. Konkrétní termíny výuky si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Komunikace a komunikační dovednosti

Sylabus

V rámci výuky modulu se pozornost studentů zaměří především na kvalitní reprezentační a prezentační dovednosti spojené s kultivovaným mluveným projevem a s kultivovaným zevnějškem studenta. Věnovat se budeme také problematice komunikačních postupů, aby tak student nabyl v této oblasti většího sebevědomí, které ho posune o úroveň výš. Student by tak měl získat přesvědčení, že jazyk, tedy mluvené slovo, jeho upravený zevnějšek a chování dle společenské etikety má de facto nekonečné možnosti působení na své okolí, resp. na partnery v komunikaci.

Manažerské praktiky

Sylabus

Manažerská pozice je velice obtížnou i prestižní pozicí zároveň. Využívá dovednosti plánování, rozhodování, organizování, vedení týmů a porad, kontroly, zpětných vazeb, komunikace a v neposlední řadě i společenského chování a etikety. Správný manažer musí každý den řešit mnoho a mnoho komunikačních situací, musí správně rozhodovat a nést za to pak i zodpovědnost. Studenti by se díky tomuto modulu měli v těchto oblastech práce manažera lépe orientovat, a získat tak větší jistotu na své manažerské pozici.

Time Management

Sylabus

Cílem modulu „Time management“ je poznat a popsat metody řízení práce s časem, respektive nasměrovat využití času ve smyslu harmonizace života člověka. Tedy toho, jak být v pracovních činnostech efektivní a mít časový prostor na mimopracovní činnosti, na aktivní a v neposlední řadě i pasivní odpočinek.

Self Leadership

Sylabus

​Cílem modulu je uvědomit si důležitost sebe sama ve schopnosti vlastního všestranného posunu a umění se řídit. Probírána budou témata: Sebediciplína jako základ pro sebeřízení, Řízení sebe sama prostřednictvím dobrého řízení času, Plánování jako nástroj sebeřízení, Sebeřízení Covey a jeho 7 návyků, Síla motivace a sebemotivace.