Základní blok Msc

Master of Science (MSc)Prvním blokem studia je blok základní, shodný pro všechny studenty. Obsahuje 5 modulů, které se zaměřují na prohloubení teoretických znalostí a jejich následnou aplikaci do praxe v oblasti managementu, projektového řízení, managementu lidských zdrojů, financí a lean managementu. Výuka probíhá o víkendu, ve 2 vzdělávacích dnech a je vedena profesionálním lektorským týmem, který studentům předává cenné rady a zkušenosti aplikovatelné především do praxe.

Výčet základních modulů:

Projektové řízení

Sylabus

Studenti si osvojí fáze vývoje nalezení a definování projektu z úrovně projektového portfolia a programu, včetně životního cyklu projektu a jeho řízení z úrovně manažera projektu v souladu se současnými teoretickými a praktickými poznatky veřejného i soukromého sektoru. Budou seznámeni s tím, co je to projekt, jak jej chápat a jak se dá řídit a realizovat prostřednictvím projektového managementu. Výuka bude také zaměřena na základní standardy projektového řízení, které jsou formulovány Project Management Institute (PMI), International Project Management Association (IPMA) a AXELOS.

Management lidských zdrojů

Sylabus

Při studiu tohoto modulu bychom si měli uvědomit, čím se navzájem liší koncepce či vývojové fáze a čím se vyznačují zejména nejnovější koncepce personální práce, tedy tzv. řízení lidských zdrojů. Rozhodující význam mají následující tři rysy, a to strategický přístup k personální práci, orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace, a skutečnost, že personální práce přestala být dávno záležitostí odborných personalistů a stala se součástí každodenní práce všech vedoucích zaměstnanců. V rámci tohoto modulu prohloubíte své znalosti v oblasti HR, budete vědět kdo a jak se podílí na řízení lidských zdrojů, pochopíte význam personální práce pro organizaci a budete schopni definovat personální strategie a politiku ve firmě.

Základy managementu

Sylabus

Management je jedním ze základních předmětů prakticky na všech ekonomických oborech nejen u nás, ale i v zahraničí. Cílem tohoto modulu je uvést posluchače do oblasti managementu a to tím, že jim budou představeny základní pojmy, bude jim prezentován vývoj a představy o managementu, stejně jako budou v kontextu vysvětleny základní funkce managementu. Modul tak obsáhne teoretická témata, jako jsou podstata a přístupy k manažerskému plánování, funkce a způsob organizování, podstata a funkce rozhodování jako základu práce manažera, vedení v kontextu řízení jako způsob přístupu k managementu i manažerské kontroly. S ohledem na praxi budou také rozebírány jednotlivé přístupy v managementu.

Finance a ekonomika

Sylabus

Znalost základních principů a nástrojů ekonomického a finančního řízení je jedním z klíčových předpokladů pro úspěšné řízení firmy. V první části modulu jsou posluchači seznámeni s podstatou a významem finančního účetnictví, základními účetními výkazy, jejich vztahy a vypovídací schopností (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash-flow). V druhé části modulu jsou popisovány funkce a nástroje manažerského účetnictví a controllingu. Zvláštní pozornost je věnována manažerskému reportingu, který představuje jeden ze základních nástrojů v řízení firmy. Závěrečná část modulu se zabývá druhy a významem finančních plánů, které by v každé firmě měly být přirozenou součástí jejího finančního řízení.

Lean Management

Sylabus

LEAN je systém, který je funkční pouze tehdy, jestliže je filosofií společnosti a všichni zaměstnanci tento systém dodržují. Jinak se ze systému stává nesystém. LEANu dosáhneme nejen nástroji a metodami tohoto systému. Ať zavádíme jakékoliv metody do života, nikdy se neobejdeme bez správného vedení lidí, projektového řízení a řízení změny. A takto bychom mohli pokračovat. LEAN není pouze o „tvrdých kompetencích“. To, co nám selhává vždy nejvíce, je lidský faktor. Proto na něj nezapomínejme, je to to nejcennější, co máme. Cílem modulu je umět správně vydefinovat, co je LEAN filosofie, co do ní patří a jak tento systém využít konkrétně v praxi.