Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Ekonomika a finanční managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Operativní plánování, Cash Flow

Sylabus

V rámci modulu studenti proniknou do problematiky a podstaty cash-flow. Seznámí se s jeho významem pro finanční řízení podniku, naučí se plánovat peněžní toky, správně je monitorovat a následně vyhodnocovat. Modul se zaměřuje také na problematiku přípravy operativních plánů, na metody operativního řízení cash-flow a na zefektivnění plánovacího procesu v rámci podniku.

Měření výkonnosti podniku

Sylabus

Cílem modulu je studentům objasnit výkonnost podniků a seznámit je s metodami a přístupy k měření a řízení výkonnosti v moderním konceptu založeném na tvorbě hodnoty pro vlastníky. Během modulu budou studentům představeny hlavní nástroje pro měření výkonnosti současných podniků – jako je benchmarking či identifikace klíčových faktorů výkonnosti a tvorby hodnoty podniku. Studenti se také naučí pracovat s modelem Balanced Scorecard, který kromě finančních ukazatelů promítá do měření také nefinanční měřítka výkonnosti.

Účetnictví pro podnikatele

Sylabus

Znalost účetnictví a jeho základních nástrojů patří dnes k důležitým aspektům podnikání. Prostřednictvím účetnictví se dozvídáme informace nezbytné k hodnocení ekonomické účinnosti nastavených firemních procesů. Studenti se zde seznámí se systémem vedení účetnictví, s jeho hlavními principy, metodickými prvky a nástroji. Naučí se identifikovat základní elementy účetní uzávěrky a aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování. Součástí modulu je i výklad zákona o účetnictví.