2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ

MBA Ekonomika a finanční management

Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů. Výuka probíhá v rámci jednoho dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky v intranetu.
 

Výčet specializovaných modulů:

Operativní plánování, cash flow

Sylabus »
V rámci modulu studenti proniknou do problematiky a podstaty cash-flow. Seznámí se s jeho významem pro finanční řízení podniku, naučí se plánovat peněžní toky, správně je monitorovat a následně vyhodnocovat. Modul se zaměřuje také na problematiku přípravy operativních plánů, na metody operativního řízení cash-flow a na zefektivnění plánovacího procesu v rámci podniku.
 

Měření výkonnosti podniku

Sylabus »
Cílem modulu je studentům objasnit výkonnost podniků a seznámit je s metodami a přístupy k měření a řízení výkonnosti v moderním konceptu založeném na tvorbě hodnoty pro vlastníky. Během modulu budou studentům představeny hlavní nástroje pro měření výkonnosti současných podniků – jako je benchmarking či identifikace klíčových faktorů výkonnosti a tvorby hodnoty podniku. Studenti se také naučí pracovat s modelem Balanced Scorecard, který kromě finančních ukazatelů promítá do měření také nefinanční měřítka výkonnosti.
 

Účetnictví pro podnikatele

Sylabus »
Znalost účetnictví a jeho základních nástrojů patří dnes k důležitým aspektům podnikání. Prostřednictvím účetnictví se dozvídáme informace nezbytné k hodnocení ekonomické účinnosti nastavených firemních procesů. Studenti se zde seznámí se systémem vedení účetnictví, s jeho hlavními principy, metodickými prvky a nástroji.  Naučí se identifikovat základní elementy účetní uzávěrky a aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování. Součástí modulu je i výklad zákona o účetnictví.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Hodnocení 4.55/5 - Hodnotilo 203 uživatelů