Specializace Personální management

Master of Business Administration (MBA)

Výčet specializovaných modulů:

Personální činnosti v organizaci

Sylabus »
Vzdělávací modul je zaměřen na praktické osvojení personálních činností, které spadají do oblasti personálního řízení ve firmě či organizaci. Jedná se zejména o využívání vhodných motivačních prostředků a vytváření pozitivních vztahů a klimatu na pracovišti. Studenti se seznámí s metodami a strategiemi získávání pracovníků, s procesy přijímání pracovníků a jejich odměňování. Probrána bude i analýza a vytváření popisů pracovních míst a personální plánování. Nebude chybět téma ukončování pracovního poměru a vytváření užitečné databáze pro personální účely. Cílem modulu je získání dobré orientace v dané problematice a hlavně vyzkoušení si vybraných personálních činností přímo v podnikové praxi.
 

Procesy a strategie lidských zdrojů

Sylabus »
Cílem tohoto modulu je poukázat na nové trendy odrážející aktuální požadavky a potřeby personalistické praxe. Studenti se blíže seznámí s metodami a strategiemi výběru a získávání vhodných pracovníků. V rámci modulu budou představeny moderní formy a metody v oblasti vzdělávání pracovníků. Další neopomenutelnou součást praktické výuky tvoří témata jako efektivní rozhodování, hodnocení a odměňování pracovníků, druhy a metody rozvoje kompetencí, organizace práce, delegování pravomocí a odpovědnosti či problematika age managementu.
 

Moderní metody v personálním managementu

Sylabus »
Intelektuální kapitál je velmi ceněným faktorem globální ekonomiky. Právě vzdělání, znalosti, schopnosti, motivace, pracovní nasazení a výkon zaměstnanců institucí je klíčem ke konkurenceschopnosti na lokálních i světových trzích. V praxi musí docházet k prolínání a doplňování lidských zdrojů s prvky, které zaměstnanec využívá k naplnění cílů, jako jsou různorodé softwary, technologie či používání standardizovaných, mechanických postupů. Úkolem manažera je efektivně využívat lidské zdroje, dokázat delegovat vhodné pracovníky na konkrétní místa během realizace projektu, kde dokáží využít svou specializaci, potenciál, zkušenosti i osobní vlastnosti. Lidský faktor je důležitým prvkem v zajištění projektové komunikace, během realizace podnikatelského záměru musí být bezpodmínečně nutně zajištěn efektivní přenos informací mezi všemi realizátory projektu. Tento modul má za cíl seznámit studenty s pravidly sestavení projektového týmu a s dalšími záležitostmi, které se týkají přínosu lidského faktoru v projektovém řízení.