Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Sportovní managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Management ve sportu

Sylabus

V rámci tohoto modulu si studenti prohloubí znalosti z problematiky managementu s orientací na sport a všechny aspekty s touto oblastí spojenou. Modul se zaměřuje na problematiku různých typů strategického řízení sportovních organizací a spolu s ním také rozebrání možných rozhodnutí, kterým tito manažeři mohou čelit. Studenti si osvojí schopnosti identifikovat problémy, ale také možnosti a příležitosti, se kterými se organizace mohou setkat. Prostor dostane také problematika pořádání velkých sportovních akcí a s tím spjaté činnosti. Díky výuce a získaným poznatkům se budou absolventi v této oblasti lépe orientovat, dokáží provést analýzu situace a adekvátně zareagovat.

Psychologie sportu

Sylabus 

Psychologie sportu je poměrně mladá vědní disciplína. V modulu budou představeny různé kategorie sportu, diagnostika typu osobnosti u sportovců a možnosti využití jejich vlastností a schopností jako je například temperament, schopnost koncentrace, motivace, agresivita a další ve sportovním prostředí. Pozornost bude také zaměřena na psychologii koučování – jak analyzovat problémy při podávání sportovního výkonu, jakým způsobem aplikovat prostředky duševní hygieny, aby došlo k žádoucím účinkům na psychiku sportovce apod. Opomenuty nezůstanou ani společnosti, zabývající se právě psychologií sportu.

Sportovní právo

Sylabus 

Modul má za cíl nahlížet na sport a tělovýchovu z pohledu práva a právní úpravy. Tato specifická oblast v sobě zahrnuje poznatky z práva občanského, pracovního, obchodního, soutěžního a dalších právních odvětví. Cílem modulu je předat vědomosti a dovednosti, které jsou aplikovatelné do běžné profesní praxe. Pozornost tak bude zaměřena na právní normy v oblasti sportu, ale také na sportovní pravidla. Při výkladu se bude vycházet jak z českého, tak evropského prostředí. Představena bude důležitá sportovní legislativa – normy a předpisy obecné povahy, které lze aplikovat na oblast sportu, spolu s normami, které vznikly a používají se výlučně pro úpravu oblasti sportovních vztahů. Absolventi tohoto modulu se budou také orientovat ve fungování, působnosti a strukturách sportovních asociací. Opomenuto nezůstane ani komplikované uzavírání smluv sportovců a právní či daňová úprava sponzoringu.