Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Soft SkillsDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácia je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Komunikácia a komunikačné zručnosti

Sylabus

V rámci výučby module sa pozornosť študentov zameria predovšetkým na kvalitné reprezentačné a prezentačné zručnosti spojené s kultivovaným hovoreným prejavom a s kultivovaným zovňajškom študenta. Venovať sa budeme tiež problematike komunikačných postupov, aby tak študent nadobudol v tejto oblasti väčšieho sebavedomia, ktoré ho posunie o úroveň vyššie. Študent by tak mal získať presvedčenie, že jazyk, teda hovorené slovo, jeho upravený zovňajšok a správanie podľa spoločenskej etikety má de facto nekonečné možnosti pôsobenia na svoje okolie, resp. na partnerov v komunikácii.

Manažérske praktiky

Sylabus

Manažérska pozícia je veľmi zložitou aj prestížne pozíciou zároveň. Využíva zručnosti plánovanie, rozhodovanie, organizovanie, vedenie tímov a porád, kontroly, spätných väzieb, komunikácie a v neposlednom rade aj spoločenského správania a etikety. Správny manažér musí každý deň riešiť mnoho a mnoho komunikačných situácií, musí správne rozhodovať a niesť za to potom aj zodpovednosť. Študenti by sa vďaka tomuto modulu mali v týchto oblastiach práce manažéra lepšie orientovať, a získať tak väčšiu istotu na svojej manažérskej pozícii.

Time management

Sylabus

Cieľom modulu “Time management” je spoznať a opísať metódy riadenia práce s časom, respektíve nasmerovať využitie času v zmysle harmonizácie života človeka. Teda toho, ako byť v pracovných činnostiach efektívne a mať časový priestor na mimopracovnej činnosti, na aktívnu a v neposlednom rade i pasívny odpočinok.

Self leadership

Sylabus

Cieľom modulu je uvedomiť si dôležitosť seba samého v schopnosti vlastného všestranného posunu a umenia sa riadiť. Preberaná budú témy: Sebediciplína ako základ pre sebariadenie, Riadenie seba samého prostredníctvom dobrého riadenia času, Plánovanie ako nástroj sebariadenie, Sebariadenie Covey a jeho 7 návykov, Sila motivácie a sebamotivácie.