Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc MarketingDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Výpočet špecializovaných modulov

Marketingové nástroje a princípy

Sylabus

Marketing hrá významnú rolu v úspešnom riadení firmy ako z krátkodobého, tak i z dlhodobého hľadiska. Ponúka firme lepšie sa prispôsobiť aktuálnemu vývoju trhu, poznať potreby zákazníkov, vyhodnotiť, aké sú možnosti firmy tieto potreby uspokojovať a ako sa vymedziť voči konkurenčným ponukám. K tomu slúžia nástroje marketingového výskumu, analýzy prostredia a marketingové plánovanie. Vďaka získaným poznatkom dáva firme možnosť lepšie nadefinovať pre zvolené segmenty zákazníkov prispôsobený marketingový mix (produkt, cena, distribúcia, komunikácia, ľudia, partnerstvo, procesy, fyzické dôkazy,…), ale i byť pripravená flexibilne upravovať jednotlivé prvky mixu v závislosti aktuálnych zmien na trhu. Základné princípy marketingu sú dlhodobo platné, pozornosť však bude venovaná i aktuálnym trendom v marketingu (experience marketing, gamifikácia, consumer personalization, big data, obsahový marketing, influencer marketing, anti-consumerism, aj.).

Marketingová komunikácia a PR, copywriting

Sylabus

Ako komunikuje firma navonok a jak jej ľudia medzi sebou? Akými cestami a akým tónom sa obracia na zákazníkov, dodávateľov, úrady? Ako komunikuje s médiami a prečo to všetko robí? A kto vlastne je tá „naša“ relevantná verejnosť? Čo chcem počuť a načo potom naozaj počujú? V rámci tohto modulu si vymedzíme nástroje, ktoré firma pri svojej komunikácií používa, nájdeme ich váhu v rámci komunikačného mixu a pozrieme sa na možnosť ich využitia. Dôraz pritom dáme na vzájomnú prepojenosť jednotlivých kanálov. Veľký priestor dostane oblasť public relations a reputačného managementu a spolu s nimi i pripravenosť firmy na komunikáciu nečakaných udalostí a krízovú komunikáciu s médiami. V súvislosti s trendom posilňujúcej integrácie komunikačných nástrojov si predstavíme i takzvaný model PESO, ktorý pomáha distribúciu obsahu naprieč dostupnými médiami.

Digitálny marketing

Sylabus

Modul zoznámi študentov so základnými princípmi digitálneho marketingu. Oproti online marketingu, ktorý je súčasťou digitálneho marketingu a vyžaduje vždy pripojenie na internet, má digitálny marketing väčší záber. Predstavíme si jednotlivé média a ako s nimi pracovať. Konkrétne sa budeme zaoberať podcastmi, e-bookmi, audio knihami, SMS kampaňami, digitálnym OOH médiom, herným priemyslom (konzole, online a mobilný), rozšírenou realitou, virtuálnou realitou, geolokalizačnými službami, interaktivnými filmami a samozrejme aplikáciami. Okrajovo sa budeme venovať i samotnému online marketingu. Po absolvovaní bude poslucháč schopný zhodnotiť, či pre jeho podnikateľský zámer sú a aké digitálne média prínosné.