Specializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Finanční managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze čtyř vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů. Konkrétní termíny výuky si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Základy účetnictví

Sylabus

Znalost základních aspektů účetnictví je jedním z předpokladů pro úspěšný výkon většiny řídících i expertních pozic, přičemž se nemusí jednat pouze o podnikatelskou praxi. Účetní principy v obecné rovině platí jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Účetnictví je zdrojem řady cenných informací o účetních jednotkách, jakož i užitečným kontrolním nástrojem, nejen pro manažery. V účetnictví se protínají i další obory – právo, daně, audit a interní kontrola, controlling a řada dalších.

Finanční výkaznictví

Sylabus

Modul obeznámí účastníky s přístupy finančního výkaznictví z pozice různých uživatelů. Základní funkcí účetnictví je poskytovat všem uživatelům spolehlivé informace o majetku, zdrojích financování a výkonnosti podniku. Zásadní znalostí je nejen umět zúčtovat jednotlivé účetní operace, které jsou v praxi realizovány, ale zejména vyhodnocovat situaci účetní jednotky podle výkazů, které jsou z účetnictví abstrahovány. Dovednost vyhodnocovat současnou situaci je předpokladem učinění správných rozhodnutí pro budoucí činnost účetní jednotky.

Podnikové finance

Sylabus

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se základní strukturou podnikových financí, s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování. Dále modul povede studenty k pochopení vztahů mezi plánováním objemu výroby, cenami a náklady a ziskem, seznámí je se základními postupy řízení cash flow a likvidity firmy a metodami používanými pro jejich analýzu a hodnocení.

Měření výkonnosti podniku

Sylabus

Modul popisuje a vysvětluje jednotlivé ukazatele (finanční i nefinanční) výkonnosti podniku a jejich stručný vývoj. Dále pak studenty seznámí s dalším využitím ukazatelů při řízení podniku nebo jeho oceňování. Tvorba hodnoty pro vlastníky je klíčovým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti podniku a jeho managementu. Identifikace klíčových faktorů ovlivňující výkonnost podniku a tvorbu hodnoty je základním krokem pro další analýzy jako podklady pro rozhodování managementu v oblasti jak strategie, tak operativního řízení.