Základní blok MBA online

Master of Business Administration (MBA)Prvním blokem studia je blok základní, shodný pro všechny studenty. Obsahuje 5 modulů, které se zaměřují na praktické prohloubení znalostí v oblasti managementu, strategického managementu, financí, projektového managementu a lidských zdrojů. Výuka probíhá pouze online v anglickém jazyce a to pod vedením profesionálního lektorského týmu, který studentům předává cenné rady a zkušenosti aplikovatelné především do praxe.

Výčet základních modulů

Management

Sylabus

Tento modul poskytuje znalosti o specializovaných manažerských činnostech ve vztahu k základním manažerským funkcím (plánování, rozhodování, organizování, implementace a kontrola) a stylu řízení. Student získá základní znalosti z oblasti strategického řízení, řízení procesů, řízení změn, řízení znalostí, identity a kultury v organizaci a mezinárodního managementu.

Business Financial Management and Investment Decisions

Sylabus

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětlit vztah mezi operativním a strategickým plánováním v podniku, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětlit vztah mezi operativním a strategickým plánováním v podniku. plánování výroby a následné provozní plány. Další důležitou otázkou je otázka strategie cen a nákladů, pochopení základních metod řízení peněžních toků a likvidity podniku a jejich významu spolu s významem informačních toků a aplikací metod ekonomické analýzy.

Strategic Management

Sylabus

Cílem tohoto modulu je seznámit se s rolí a obsahem firemní strategie a souvisejících dílčích strategií pro jednotlivé oblasti jako nedílné součásti celkové strategie či obchodního plánování.

Project Management and Planning

Sylabus

Modul se zabývá principy projektového řízení z hlediska implementace filozofie projektového řízení do firem na českém trhu a z hlediska myšlenky, že projektové řízení je velmi užitečnou metodou pro řízení podle projektu. Projektový management je vhodný pro osoby odpovědné za implementaci projektového řízení ve společnosti a pro projektové manažery nebo projektové supervizory, kteří se starají o projekt v různých oblastech rozsahu projektu.

Human Resource Management

Sylabus

Cílem předmětu je seznámení s cíli a úkoly řízení lidských zdrojů v organizaci, s jeho metodami a nástroji as hlavními trendy jeho rozvoje. Mezi hlavní témata kurzu patří role a specifika řízení lidských zdrojů v kontextu řízení organizace, manažerské kompetence pro řízení lidských zdrojů, nábor a adaptace, zadávání a kontrola pracovních úkolů, řízení a hodnocení pracovního výkonu, motivace, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, personální strategie, personální plánování, vztah liniového a personálního řízení a vytvoření personální organizace (systemizace) společnosti.