Specializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Business ManagementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze čtyř vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů. Konkrétní termíny výuky si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Obchodní procesy a strategie

Sylabus

Předmět seznamuje s principy a fungováním obchodních a marketingových procesů ve firmě. Cílem je uvedení do základní problematiky, seznámit s názvoslovím a budováním optimálních nastavení procesů v obchodě a marketingu. V základní formě se student seznámí i s podstatou a významem strategických rozhodnutí managementu a bude schopen specifikovat postupy tvorby podnikatelské strategie.

Typologie zákazníka

Sylabus

Cílem modulu je seznámit studující s teorií typologie zákazníka, se způsoby určování osobnostního typu a s efektivním využitím zjištěných skutečností. Ukázat a prokázat důležité místo určení osobnostních typů v celém procesu získávání a stabilizace zákazníka. Studující se seznámí s exaktními metodami určení osobnostního typu, se zásadami komunikace s jednotlivými osobnostními typy, postupy pro vyhnutí se kritickým situacím, s predikcí a překonávání námitek. Pozornost bude též věnována komunikaci s problémovými zákazníky.

Systém řízení výkonnosti

Sylabus

V rámci výukového modulu se studenti seznámí se základními poznatky PMS. Budoucí růst ekonomiky vyžaduje vyšší kvantitativní i kvalitativní nároky na pracovní síly. Ne náhodou proto firmy zavádějí různé systémy řízení a hodnocení výkonnosti nazývané s oblibou v globálním měřítku Performance Management Systems. Cílem je docilování jejich rozvoje prostřednictvím výjimečnosti (excellence) a jedinečné výkonnosti.

Prodejní dovednosti

Sylabus

Cílem modulu je seznámit studenty s přípravou obchodního procesu a vytvoření tzv. neodmítnutelné nabídky. Dále pak s rolí obchodníka, s image a jednáním obchodníka a s moderními prodejními technikami. V modulu se studenti dozvědí o jednotlivých fázích prodejního cyklu, jak je pomocí různých technik zdokonalovat a jak zlepšovat své prezentační a prodejní dovednosti. Studenti zjistí své silné a slabé stránky vlastního prodejního stylu a osvojí si důležité principy prodejní komunikace. Modul rozvíjí a pomáhá zdokonalit již naučené a známé prodejní schopnosti. Díky modulu se studenti dozvědí, jak nalézt nové prodejní argumenty a jak dosáhnout zvýšení celkového prodeje ve společnosti. Studentům bude představena struktura obchodní schůzky, strategie jednání s různými typy klientů a dozvědí se také, jak efektivně prezentovat svoji nabídku.