Základní blok DBA

Doctor of Business Administration (DBA)První blok studia DBA je základní a je shodný pro všechny studenty. Obsahuje 5 modulů, které se zaměřují na praktické prohloubení znalostí v níže zmíněných oblastech. Výuka probíhá vždy o víkendu (sobota) a je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů.

Výčet základních modulů

Management vs. Leadership

Sylabus

Efektivní manažer umí vytvářet pozitivní atmosféru na pracovišti a zároveň autoritativně dbá na plnění všech zadaných úkolů a pravidel. Zmíněné kombinaci manažerských kompetencí a jejich udržení v rovnováze se budou věnovat lektoři během tohoto vzdělávacího modulu. Podělí se o know-how, jak pozitivně ovlivnit chování ostatních lidí, jak jít osobním příkladem, jak se naučit akceptovat myšlenky druhých, poskytnout konstruktivní pomoc, radu a vedení, jak vhodně využívat potenciál a schopnosti svých zaměstnanců. Na konkrétních případech z praxe bude ujasněno, jak vhodným způsobem chválit, ale také kritizovat. Dále lektoři poradí, jak aktivně naslouchat, klást dotazy, argumentovat, jak se vypořádat s námitkami a nesouhlasem – jak úspěšně překonat komplikovanou komunikaci a konflikty na pracovišti, jak ovládnout umění přesvědčit a nadchnout své spolupracovníky a další pro praxi důležité dovednosti.

Resource Management

Sylabus

Proces využívání a řízení firemních zdrojů patří mezi klíčové manažerské úkoly. Tyto zdroje mohou zahrnovat například výrobky a zařízení, finance, výrobní materiál, zaměstnance, vybavení, nápady na optimalizaci a rozšíření firmy apod. Cílem modulu je osvojit si podstatu efektivního plánování a řízení firemních zdrojů, protože pečlivé a strukturované řízení napomáhá úspěchu. Naopak nesprávné řízení zdrojů může vést k selhání projektu, překročení plánovaného rozpočtu nebo k dalším nešťastným událostem. V rámci modulu se budou studenti zabývat i otázkou plánování práce pro zaměstnance, time managementem a čas bude věnován i tomu, jak využít potenciál dlouhodobých zaměstnanců pro nové projekty ve firmě nebo oddělení. Po absolvování modulu budou studenti schopni efektivnějšího řízení firemních zdrojů.

Lean Management

Sylabus

Do tajů tohoto minimalistického a efektivního způsobu řízení studenty zasvětí zkušení odborníci. Ti se ve svém výkladu zaměří na to, jak vycházet co nejvíce vstříc přáním zákazníků při zachování co možná nejnižších nákladů. Studenti si rozšíří povědomí o tom, jak minimalizovat či úplně odstranit všechny druhy plýtvání od lidských po materiální zdroje, jak snížit provozní náklady, jak pracovat co nejrychleji a využít potenciál a kreativitu pracovníků, dále jakým způsobem se lze vyvarovat neúmyslných chyb během procesu výroby, jak vytvořit to nejvhodnější, efektivně uskupené pracovní prostředí, díky kterému dojde k úspoře času. Studenti budou seznámeni s konkrétními metodami lean managementu, například s metodami 5 proč, 5 S, SMED, Andon, Poka-Joke a řadou dalších.

Management lidských zdrojů

Sylabus

Lidské zdroje představují klíčový faktor pro úspěch firmy. Vhodně vybraní zaměstnanci jsou největším bohatstvím podniku. V rámci tohoto vzdělávacího modulu bude pozornost zaměřena na získávání pracovníků, jejich formování, využívání jejich potenciálu, efektivní propojování činnosti jednoho zaměstnance s ostatními pracovníky. Studenti se naučí plánovat personální zajištění, řídit individuální i týmový výkon prostřednictvím stanovených cílů, vytvářet odměňovací strategie, identifikovat potřeby pracovníků v oblasti vzdělávání, zapojovat zaměstnance do rozhodovacích procesů, budovat spokojenost personálu či efektivně motivovat své podřízené. Opomenuta nezůstane ani bezpečnost práce a ochrana zdraví, vytváření vhodných příjemných pracovních podmínek či vytváření vlastních personálních informačních systémů.

Management osobního rozvoje

Sylabus 

Hlavní cestou jak trvale uspět nejen na poli byznysu, je soustavné a nikdy nekončící sebezdokonalování a také dobrá psychická kondice a osobní spokojenost. Pro manažery je velice důležité umět uplatnit své schopnosti, znát sebe sama – dokázat ovládat své emoce při kontaktu s okolím, ale také umět odpočívat a nabrat tak dostatek energie pro zvládání náročných situací. Vzdělávací modul je zaměřen velmi prakticky, lektor předává studentům zkušenosti z mnoha oblastí. Důraz je kladen na zvládání nenadálých situací a stresu plynoucího z mezilidských vztahů, na to, jak překonat okamžiky, kdy se nedaří v kariérním ani osobním životě. Dále si studenti připomenou pravidla sebeřízení s důrazem na včasné plnění vytyčených cílů, naučí se podporovat kreativní myšlení. Lektor zmíní také efektivní hospodaření s časem, jak dosáhnout trpělivosti a vytrvalosti při plnění úkolů, jak stanovit priority. Opomenuto nezůstane ani důležité téma syndromu vyhoření a jeho prevence.