Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Executive ManagementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Management inovací

Sylabus

Proinovační kultura, podpora kreativního myšlení, přijímání, analyzování a následná implementace vhodných invencí do praxe je klíčem k udržení konkurenceschopnosti v tržní ekonomice a žádoucím nástrojem podpory prosperity. Díky tomuto modulu studenti získají přehled o různých typech inovací, pravidlech řízení a o samotném průběhu inovačního procesu. Rozebrány budou potenciální bariéry a také hodnocení úspěšnosti zavedené inovace.

Procesní management

Sylabus

Smyslem procesního managementu je vhodná koordinace činností v rámci podniku. Toto uspořádání aktivit je určující pro úspěch každé organizace. Studentům budou předloženy praktické informace o tom, jak sjednotit dílčí operace do ucelených podnikových procesů, jak vhodně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance a vytvářet tak týmy, které jsou motivované a schopné přinášet organizaci ty nejlepší výsledky. Modul přinese potřebné informace z oblasti každodenní práce manažera při řízení procesů – tedy schopnost dělby práce, vhodný výběr lidí a technologií a jejich přiřazení na konkrétní pracovní pozice. Pro profesní využití bude přínosem také objasnění problematiky, jak identifikovat slabá místa řízení a jakým způsobem je vylepšovat.

Podniková strategie

Sylabus

Podniková strategie je nesmírně důležitou součástí strategického řízení. Firmám určuje jejich dlouhodobý směr a vizi, jakým způsobem by se měly plnit stanovené cíle podniku. Modul přináší studentům řadu praktických informací a pohledů na tento dlouhodobý nástroj top managementu. Poukázáno bude na jednotlivé strategické operace, které jsou určující pro rozvoj a úspěch podniku. Zmíněny budou všechny důležité procesy, od počáteční formulace smyslu organizace až po konečnou kontrolu výsledků a dosažených cílů. Modul se zaměří na praktické, v organizacích využitelné dovednosti. Například na stanovení a způsob provedení hlavních strategických cílů podniku, načasování jednotlivých kroků, kontrolu úspěšnosti postupu, ale také na udržitelnost konkrétního byznysu a na schopnost čelit konkurenci.