Specializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Management



Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze čtyř vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů. Konkrétní termíny výuky si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Organizace, řízení a implementace

Sylabus

Modul se zabývá pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje aspekty předmětných oblastí managementu. Pozornost je věnována především problematice manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům, řízení organizace na všech jejich úrovních. V rámci modulu student získá základní znalosti z oblasti manažerských funkcí a stylů řízení, dále také z oblasti procesního managementu, managementu změn, managementu znalostí a identity a kultury organizace a mezinárodního managementu.

Firemní kultura a etika

Sylabus

Cílem modulu Firemní kultura a etika je ukázat na důležitost etického chování v podnikatelském prostředí. Vysvětlit základní filozofické pojmy a historii vzniku této společenské vědy a její vliv na formování charakteru člověka ve vztahu ke společnému mravu, způsobu jednání, postoj a smýšlení osob, které jsou součástí firemní kultury organizace.

Inovace a řízení změn

Sylabus

Po absolvování modulu je student schopen formulovat plán a postupně implementovat změny v různých typech organizací, ví jak pracovat s rezistencí a vytvářet prostředí vhodné ke změnám. Student dovede rozlišit manažerský a lídrovský přístup při řešení změn. Dovede zřídit a zavádět inovační procesy v podniku, jako elementární princip podnikového růstu. Inovace je představena v kontextu invencí i dalších podnikových souvislostech.

Strategické myšlení a řízení

Sylabus

​Cílem modulu je poskytnout studentům základní přehled o potřebě strategického myšlení jako základního předpokladu pro vytváření vize, strategických cílů a strategických plánů. Výuka je zaměřena na uvědomování si mega trendů, trendů a slabých signálů budoucích trendů. Na hledání synergických efektů mezi událostmi. Protože na sebe navzájem působí a spolu něco zlepšují či zhoršují. Události nikdy nepůsobí izolovaně – vždy se navzájem ovlivňují. Na příkladech z minulosti a současnosti si vysvětlíme, jak rozumět dnešku a částečně i zítřku.