2. blok - specializovaný

Doctor of Business Administration (DBA)Druhý blok studia je specializovaný a studenti si zde vybírají 1 z nabídky specializací. Každá specializace se skládá ze 3 modulů, které student musí v průběhu studia absolvovat. Výuka všech modulů probíhá během 1 vzdělávacího dne, což dává možnost studovat i těm nejvytíženějším.

Výčet specializací a jejich modulů

Specializace Executive DBA

Six sigma

Sylabus

Modul seznamuje studenty s manažerskou filozofií, která stojí na principu stálého zdokonalování chodu organizace při využívání správného procesního řízení. Jednou z hlavních zásad je pak rozhodování na základě přesně naměřených dat. Tento strukturovaný, kvantitativně založený princip při využívání tvrdých dat, vede ke zvyšování kvality produktů, ale také procesů jejich vytváření prostřednictvím týmové práce. Na názorných ukázkách bude představeno, jakým způsobem lze zákazníkům nabídnout kvalitní produkt či službu při zachování adekvátních nákladů, a hlavě jakým způsobem zajistit trvalé, kontinuální zvyšování podnikového zisku. Podstata metody Six sigma tkví v tom, že poskytuje organizacím návod, jak snížit počet chyb ve všech jejich činnostech a odstranit příčiny neshod dříve, než se tyto neshody naplno projeví. Six sigma nabízí oproti klasické kontrole, zaměřené na již nápravu vzniklých chyb, mnohem víc – poskytuje specifické metody k přetvoření procesu tak, aby neshody vůbec nevznikaly. Právě tyto navýsost důležité praktické poznatky z moderního konceptu Six sigma představí lektoři svým studentům.

Průmysl 4.0

Sylabus

Průmysl 4.0, tzv. nová průmyslová revoluce, s sebou přináší řadu přelomových změn nejen na trhu práce. Právě o nich se bude během tohoto modulu diskutovat. Masivnější využívání počítačové a robotické podpory, systémů umělé inteligence při výrobních či administrativních úlohách, zavádění kyber-fyzikálních systémů, digitalizace, automatizace jak výroby, tak poskytování služeb a ostatních odvětví hospodářství bude mít celospolečenský dopad. Změny v průmyslu a rozličných technologiích se odrazí také v oblasti vzdělávání a sociálním systému. Přínosy průmyslu 4.0 tkví zejména v úspoře času a financí, zvýšení flexibility a produktivity práce. Zmizí monotónní a často fyzicky velmi náročná a nebezpečná práce, urychlí se proces zavádění nových technologií do výroby. Vedle pozitivních dopadů budou podrobně probrána také negativa a rizika nové revoluce. Diskutovaná bude samozřejmě i možná příprava na ně. Rizika tkví zejména v možných hackerských útocích na systémy, zneužívání dat či zvýšení nezaměstnanosti.

Řízení kvality a performance management

Sylabus

Management kvality tkví zejména v pozorování a analyzování všech procesů ve firmě, které se následně snaží neustále zefektivňovat. Modul je zaměřen na vytváření a design systémů managementu kvality ve všech typech organizací od soukromého sektoru po veřejný sektor. V rámci modulu jsou představeny základní koncepty pro management kvality a performance management. Jsou diskutovány jejich výhody, nevýhody a rizika při implementaci do konkrétní organizace. Modul se zabývá také stanovením optimálních ukazatelů výkonnosti, jejich měřením a vhodnými zdroji dat a následně jejich propojením se strategickým řízením a odměňováním v instituci.

Specializace DBA Soft skills

Komunikace, argumentace a vyjednávání

Sylabus

Sebeprezentace, schopnost vysvětlit své myšlenky, nápady a dokázat je prodat tomu, kdo zrovna naslouchá, jsou pro byznys klíčové. Během absolvování tohoto modulu si studenti prohloubí své dovednosti z oblasti komunikace. Pozornost bude zaměřena jak na verbální, tak písemný projev, opomenuta nebude ani důležitá nonverbální komunikace. Během praktických ukázek bude posluchačům představeno, jak vhodně strukturovat písemný i psaný projev. Absolventi se zdokonalí v umění produktivně diskutovat, polemizovat nad nastolenými tématy. Dále budou předány rady a tipy, jakým způsobem zaujmout posluchače, probudit zájem a chuť navázat spolupráci a jak zanechat ten nejlepší dojem. Všechny tyto aspekty správné komunikace budou zaměřeny jak na individuální, tak skupinové obecenstvo.

Rozvoj manažerské kreativity

Sylabus

Zabřednout během výkonu manažerských funkcí do rutiny je velice nežádoucí. Modul pomůže studentům nahlížet na každodenní situace novým, neotřelým způsobem. Díky praktickým cvičením se posluchači naučí přemýšlet novým způsobem o starých tématech. Lektoři předají své zkušenosti o tom, jak procvičovat a zdokonalovat své myšlení, jak efektivně využít příležitostí a šancí, které se naskytnou. Pozornost bude zaměřena také na vnímavost manažerů – na schopnost hledat skryté vazby a příležitosti, na umění pružně reagovat na nové nenadálé situace a vytěžit z nich co nejvíc. Představeny budou také cesty ke zvýšení kvality a hledání nových možností, jak své výrobky či služby ještě více zdokonalit.

Life design

Sylabus

Osobní rozvoj, psychohygiena a vůbec péče o vlastní duševno je nesmírně důležité pro manažery, kteří se denně vypořádávají s řadou stresujících situací. Pozornost se zaměří na time management, zkušení lektoři svým posluchačům poradí s tím, jak skloubit často velmi rychlé pracovní tempo s potřebou fungujících vztahů v soukromém životě. Představeny budou různorodé relaxační techniky, metody jak zvýšit schopnost koncentrace, jak se zbavit strachu, stresu a obav které mnohdy zbytečně pracovníky brzdí v jejich kariéře. Lektoři dále poradí s vhodnými a snadno realizovatelnými úpravami pracovního a osobního prostředí, které zvýší efektivitu práce. Důležitou součástí modulu je také seznámení posluchačů s termínem syndromu vyhoření – představeny budou jeho příčiny, fáze a také cesty jak mu zdárně předejít. Absolventi modulu zvýší svůj osobní výkon, lépe využijí svůj potenciál, budou jednat asertivně, dokážou aktivně a žádoucím způsobem pracovat s vlastní sebedůvěrou, dosáhnou potřebného nadhledu a budou schopni se zaměřit na skutečnosti, které jsou pro jejich život skutečně důležité.