Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Strategický managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Řízení organizace a strategické myšlení

Sylabus

Soudobí manažeři se nacházejí buď v prostoru známém, nebo neznámém. Známý prostor je charakteristický rozhodování za jistoty a za rizika. Oproti tomu prostor neznámý je prostorem rozhodování za nejistoty a neurčitosti. V neznámém prostoru se pohybují top manažeři, manažeři mající ve své kompetenci strategické řízení organizace. Právě proto zde máme k dispozici principy strategického myšlení, které nám napomohou v prostředí neznáma definovat odpovídající strategii. Co rozumíme pod pojmem strategické myšlení? Henry Mintzberg nahlíží na strategické myšlení jako na syntetický proces, využívající kreativitu a intuici. Výsledkem tohoto procesu, je integrovaný pohled na organizaci. Strategické myšlení je proces, který určuje způsob, jakým manažeři přemýšlejí, hodnotí, představují si a utváří budoucnost organizace. Strategické myšlení se projevuje ve schopnosti plánovat budoucnost (definovat strategie), jak se vyrovnat s turbulentním prostředím současnosti.

Fáze a procesy strategického managementu

Sylabus

Strategický management je životně důležitým aspektem pro zajištění úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy je závislé na kvalitní strategické analýze, na základě které, je možné sestavit správné postupy, fáze a procesy, které v souvislosti s ostatními prvky, jakými jsou disponibilní zdroje, vize a cíle, externí a interní prostředí firmy umožní dosažení úspěchu strategického řízení firmy. Pochopení procesu strategického řízení podniku v širokých souvislostech trendů společenského, politického, ekonomického a technického vývoje, a to zejména trendů souvisejících s vývojem znalostní, multikulturální a informační společnosti je v současném tržním prostředí, nesporným základem konkurenceschopnosti firmy.

Strategické techniky a analýzy

Sylabus

Z hlediska fungování a rozvoje organizace je důležitou složkou strategické řízení a úspěch, neboť případný neúspěch organizace je závislý na nevhodně zvolených strategických technikách. Výchozím nástrojem je strategická analýza, jejíž hlavním úkolem je zjistit informace z vnitřního a vnějšího prostředí organizace, posoudit je, komparovat informace s dalšími zdroji, vyhodnotit situaci a z takto získaných údajů vytvořit strukturované výstupní řešení, které bude korespondovat s plánovanými postupy strategického managementu. Základní fází modelu AFI – Analýza, Formulace, Implementace – je strategická analýza a její nástroje a techniky, mezi které patří například PESTLE, SWOT, finanční analýza, TQM a další. Vzhledem k tomu, že prostředí, ve kterém jsou realizované postupy strategického řízení, podléhá dynamickým změnám, je vhodné na tyto změny neustále reagovat a díky strategické analýze je nutné aktualizovat proces plánovaného strategického řízení.