Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA ManagementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácia je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Organizácia, riadenie a implementácia

Sylabus

Modul sa zaoberá pojmy a postupy manažmentu v kontexte rozhodovaní ekonomických subjektov. Zahŕňa aspekty predmetných oblastí manažmentu. Pozornosť je venovaná predovšetkým problematike manažérskych zručností s prihliadnutím na individuálne osobnostným rozdielom, riadenie organizácie na všetkých ich úrovniach. V rámci modulu študent získa základné znalosti z oblasti manažérskych funkcií a štýlov riadenia, ďalej tiež z oblasti procesného manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu znalostí a identity a kultúry organizácie a medzinárodného manažmentu.

Firemná kultúra a etika

Sylabus

Cieľom modulu Firemná kultúra a etika je ukázať na dôležitosť etického správania v podnikateľskom prostredí. Vysvetliť základné filozofické pojmy a históriu vzniku tejto spoločenskej vedy a jej vplyv na formovanie charakteru človeka vo vzťahu k spoločnému mravom, spôsobu konania, postoj a zmýšľanie osôb, ktoré sú súčasťou firemnej kultúry organizácie.

Inovácia a riadenie zmien

Sylabus

Po absolvovaní modulu je študent schopný formulovať plán a postupne implementovať zmeny v rôznych typoch organizácií, vie ako pracovať s rezistenciou a vytvárať prostredie vhodné k zmenám. Študent dovedie rozlíšiť manažérsky a lídrovské prístup pri riešení zmien. Dovedie zriadiť a zavádzať inovačné procesy v podniku, ako elementárny princíp podnikového rastu. Inovácia je predstavená v kontexte invenciou i ďalších podnikových súvislostiach.

Strategické myslenie a konanie

Sylabus

Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný prehľad o potrebe strategického myslenia ako základného predpokladu pre vytváranie vízie, strategických cieľov a strategických plánov. Výučba je zameraná na uvedomovanie si mega trendov, trendov a slabých signálov budúcich trendov. Na hľadanie synergických efektov medzi udalosťami. Pretože na seba navzájom pôsobia a spolu niečo zlepšujú či zhoršujú. Udalosti nikdy nepôsobí izolovane – vždy sa navzájom ovplyvňujú. Na príkladoch z minulosti a súčasnosti si vysvetlíme, ako rozumieť dnešku a čiastočne aj zajtrajšku.