Specializace MBA

Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Master of Business Administration (MBA)

Specializace Corporate management

Specializace MBA Corporate management prohlubuje problematiku managementu o další důležité oblasti, bez kterých se management při stanovování korporátní strategie, plánu a cílů neobejde. V této specializaci je kladen důraz na krizový management, který se velmi často opomíjí a v případě nepříznivého scénáře dochází k dosti závažným situacím. Součástí specializace je také projektový management, který má velmi široké uplatnění ve všech odvětvích lidského života. Projektový management se stal efektivním nástrojem k řízení realizovaných změn v rámci korporace. Tato specializace je určena pro ty, kteří se pohybují v řídicích pozicích malých, středních nebo velkých korporací. Stejně tak je určena pro ty, kteří o manažerskou pozici usilují. Specializace MBA Corporate management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Krizový management, Risk management a Projektové řízení.

Číst více »
 

Specializace Ekonomika a finanční management

Specializace MBA Ekonomika a finanční management je zaměřena na prohloubení ekonomických a finančních aspektů podnikání s ohledem nejen na české, ale také mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí. Každý manažer či podnikatel musí ovládat postupy finančního rozhodování, aby mohl vést úspěšnou a konkurenceschopnou firmu. Studenti se v rámci specializace komplexně seznámí s principy finančního řízení a naučí se strategickému a operativnímu plánování. Součástí specializace jsou jednotlivé metody a přehled nových přístupů k měření výkonnosti podniku. Pozornost je věnována také využití metod hodnocení výkonnosti v praxi. Specializace je určena pro manažery, finanční ředitele a majitele společností, pro které je problematika financí nezbytnou součástí rozhodovacího procesu. Specializace MBA Ekonomika a finanční management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Operativní plánování a cash flow, Měření výkonnosti podniku a Účetnictví pro podnikatele.

Číst více »
 

Specializace Management zdravotnictví

Specializace MBA Management zdravotnictví komplexně postihuje problematiku řízení ve zdravotnických organizacích včetně financování, mechanismů řízení, projektového plánování či řízení lidských zdrojů. V rámci této specializace studenti pochopí systém řízení ve zdravotnických zařízeních a seznámí se s principy fungování zdravotnictví nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Po úspěšném absolvování specializace budou studenti schopni navrhnout vhodnou organizační strukturu zdravotnického zařízení, zpracovat vlastní model pro navýšení efektivity zařízení, zavést vhodný kontrolní systém či navrhnout strategii a směřování organizace. Tato specializace je určena především zástupcům středního a vyššího managementu působících v oblasti zdravotnictví a zdravotnických organizací všech typů vlastnictví. Současně je vhodná také pro manažery či podnikatele v oblasti farmacie. Specializace MBA Management zdravotnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management ve zdravotnictví, Ekonomika zdravotnictví a Medicínské právo.

Číst více »
 

Specializace Investiční management

Investice jsou jednou z nejrizikovějších a nejrychleji se měnících oblastí podnikového managementu. Špatně provedená a nepromyšlená investice může mít fatální dopad na konkrétní organizaci či jednotlivce. Cílem specializace je poskytnout studentům hlubší přehled z oblasti investování, finančních a burzovních trhů, obchodování a dalších důležitých investičních principů tak, aby byli schopni orientovat se v podmínkách investování a financování v rámci ČR i zahraničí. Studenti se seznámí s determinantami, které ovlivňují výši hodnoty peněz v čase, s metodami hodnocení investičních projektů a dalšími důležitými oblastmi investičního rozhodování. Specializace MBA Investiční management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Finanční trhy a burza, Forexové obchodování a Investice do nemovitostí.

Číst více »
 

Specializace Management inovací

Inovace se v této moderní době stávají základními požadavky pro úspěch každého podnikání. Žádný podnik nemá šanci na úspěch, pokud neprovádí inovace a nepřizpůsobuje se okolním rychle se měnícím podmínkám. Cílem této specializace je proto studenty seznámit především s praktickými znalostmi napříč celým inovačním procesem, od prvotního hledání podnětů pro inovace a hledání kreativních řešení problémů přes fázi výběru až po podrobně rozpracovanou fázi implementace. Studenti si díky specializaci osvojí znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti potřebné pro koncipování inovační strategie, rozhodování o inovacích a řízení inovací. Specializace MBA Management inovací obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management inovací, Metody a techniky managementu inovací a Management inovačních procesů.

Číst více »
 

Specializace Management obchodu

Specializace MBA Management obchodu se zaměřuje na oblast obchodu nejen z pohledu České republiky, ale také z pohledu mezinárodního a zdůrazňuje tak i globální charakter obchodování v dnešní moderní době. V rámci specializace jsou studentům předávány odborné poznatky o plánování obchodní strategie a taktiky, právních aspektech prodejních činností a především také o řízení vztahů se zákazníky, neboť právě zákazník je nejdůležitějším pojmem této problematiky. V rámci specializace se studenti seznámí s aktuálními trendy v oblasti řízení a naučí se zásadám psychologického myšlení s cílením na zákazníka. Cílem specializace je vyvození a aplikace prodejního postupu v jeho jednotlivých fázích, stanovení konkrétních kroků při práci se zákazníkem a specifikace prodejních cílů. Specializace je určena především pro manažery, obchodníky, podnikatele a vedoucí pracovníky, kteří se pohybují v oblasti obchodu a kteří chtějí prohloubit a zdokonalit své schopnosti a dovednosti a navýšit tak profitabilitu obchodů ve firmě. Specializace MBA Management obchodu obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Plánování obchodní strategie a taktiky, Právní aspekty prodejních činností a Řízení vztahů se zákazníky.

Číst více »
 

Specializace Management veřejné správy

Specializace MBA Management veřejné správy se zaměřuje na aplikaci manažerského rozhodování ve veřejné správě. Studenti se díky specializaci seznámí s fungováním veřejné správy, s úlohou managementu a s finančním a personálním řízením v institucích veřejné správy. Studenti také porozumí metodám a způsobům, jak současnou veřejnou správu a její fungování zefektivnit a naučí se aplikovat moderní trendy v oblasti řízení pro úspěšné fungování institucí veřejné správy. Tato specializace je vhodná především pro zaměstnance státní správy, samosprávy, pro starosty, místostarosty či tajemníky měst a obcí, případně pro podnikatele či zaměstnance firem aktivních ve veřejné správě. Specializace MBA Management veřejné správy obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Teorie a praxe managementu veřejné správy, Územní samospráva a finance a Řízení a strategie lidských zdrojů v institucích veřejné správy.

Číst více »
 

Specializace Leadership a soft skills

Specializace MBA Leadership a soft skills je zaměřena především na prakticky využitelné poznatky z oblasti řízení, které jsou pro výkon manažerských funkcí nezbytné. Cílem této specializace je studenty naučit nejen řídit, ale především vést - tedy pochopit, jak se stát správným lídrem a účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům. Specializace se zaměřuje na rozvoj a nácvik tzv. soft skills, tedy organizačních, vůdčích a komunikačních schopností. Studenti se také naučí, jak přistupovat k řešení konfliktů, analytickému a komplexnímu myšlení, nebo schopnosti sebereflexe a zvyšování pracovní efektivity. Specializace MBA Leadership a soft skills obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Leadership, Motivace a hodnocení zaměstnanců a Psychologie pro manažery.

Číst více »