2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ

Master of Business Administration (MBA)

Druhý blok studia je specializovaný a studenti si zde vybírají 1 ze široké nabídky specializací. Každá specializace se skládá ze 3 modulů (předmětů), které student musí v průběhu studia absolvovat. Výuka všech modulů probíhá během 1 vzdělávacího dne, což dává možnost studovat i těm nejvytíženějším.
 

Jednotlivé specializace a jejich moduly:
 

Specializace MBA Corporate management

Krizový management

Smyslem krizového managementu je strategické plánování a řízení krizových situací. Studenti se v rámci tohoto modulu obeznámí s podstatou krizového řízení v kontextu obecné teorie managementu s přesahem do praktického využití. Naučí se, jaké mechanismy napomáhají zmírňovat dopady krize a jak pomocí preventivních opatření krizovým situacím předcházet. Část vzdělávacího modulu je zaměřena i na oblast krizové komunikace a krizové etiky.

Risk management

V tomto modulu se studenti seznámí s problematikou řízení rizik. Naučí se základní pojmosloví jako „nebezpečí“, „riziko“ či „ohrožení“ a budou obeznámeni především s nástroji, přístupy a metodami hodnocení rizik v důležitých oblastech řízení podniku. Znalost risk managementu a jeho principů je v současné době velmi ceněna a zároveň prakticky využívána při mnoha klíčových rozhodnutích na všech úrovních řízení organizace. 

Projektové řízení

Modul se zaměřuje jak na řízení projektů z pohledu zavádění projektového řízení v organizaci, tak i na způsob řízení konkrétních projektů. Objasňuje hlavní principy a nástroje projektového řízení včetně poukázání na světové trendy v této oblasti. Klade si za cíl studentům předat praktické příklady a naučit je celý proces projektového řízení. V rámci tohoto vzdělávacího programu si studenti vyzkouší praktická cvičení, která jim v budoucnu napomohou například ke zkrácení doby trvání projektů, dodržení harmonogramu i rozpočtu či předcházení projektovým rizikům.
 

Specializace MBA Ekonomika a finanční management

Operativní plánování, cash flow

V rámci modulu studenti proniknou do problematiky a podstaty cash-flow. Seznámí se s jeho významem pro finanční řízení podniku, naučí se plánovat peněžní toky, správně je monitorovat a následně vyhodnocovat. Modul se zaměřuje také na problematiku přípravy operativních plánů, na metody operativního řízení cash-flow a na zefektivnění plánovacího procesu v rámci podniku.

Měření výkonnosti podniku

Cílem modulu je studentům objasnit výkonnost podniků a seznámit je s metodami a přístupy k měření a řízení výkonnosti v moderním konceptu založeném na tvorbě hodnoty pro vlastníky. Během modulu budou studentům představeny hlavní nástroje pro měření výkonnosti současných podniků – jako je benchmarking či identifikace klíčových faktorů výkonnosti a tvorby hodnoty podniku. Studenti se také naučí pracovat s modelem Balanced Scorecard, který kromě finančních ukazatelů promítá do měření také nefinanční měřítka výkonnosti.

Účetnictví pro podnikatele

Znalost účetnictví a jeho základních nástrojů patří dnes k důležitým aspektům podnikání. Prostřednictvím účetnictví se dozvídáme informace nezbytné k hodnocení ekonomické účinnosti nastavených firemních procesů. Studenti se zde seznámí se systémem vedení účetnictví, s jeho hlavními principy, metodickými prvky a nástroji.  Naučí se identifikovat základní elementy účetní uzávěrky a aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování. Součástí modulu je i výklad zákona o účetnictví.
 

Specializace MBA Management zdravotnictví

Management ve zdravotnictví

Pro úspěšné řízení a fungování je důležitý kvalitní management a firemní kultura, která je ovlivňována jak vnějšími, tak vnitřními faktory. V rámci modulu se studenti seznámí se specifiky managementu v oblasti zdravotnictví – zdravotnických zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven. Prohloubí si své znalosti a dovednosti z oblasti managementu a seznámí se s nejnovějšími trendy v oblasti řízení. Osvojí si principy, vybrané nástroje a techniky manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Ekonomika zdravotnictví

Modul se zaměřuje na lidské, materiální a finanční zdroje v oblasti zdravotnictví. Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti zdravotnictví, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků zdravotní péče či měření produktivity a ekonomické efektivity zdravotnických služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování zdravotnických výkonů. Cílem modulu je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi. Studenti si též procvičí své schopnosti aplikovat metody ekonomické analýzy na konkrétních případech.

Medicínské právo

Modul studenty obeznamuje s problematikou medicínského práva, respektive s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb. Posluchači si osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, pacientů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. Naučí se i tomu, jaké odpovědnostní vztahy vznikají v důsledku porušení povinností při poskytování zdravotních služeb. Vedle českých právních předpisů z oblasti medicíny si studenti osvojí i legislativní předpisy Evropské unie a jejich specifika.

Specializace MBA Investiční management

Finanční trhy a burza

V rámci modulu se studenti obeznámí s podstatou a fungováním finančního a burzovního trhu. Naučí se orientovat v investičních instrumentech, cenných papírech, trhu finančních derivátů či proniknou do podstaty kolektivního investování. Modul se dále zaměřuje na aktuální vývojové trendy globálních i domácích finančních a burzovních trhů.

Forexové obchodování

Forexový trh je dnes díky svému neuvěřitelnému objemu a proměnlivosti největším a nejvýznamnějším finančním trhem na světě. Obchodování s cizími měnami, neboli forexem, je investiční nástroj, který umožňuje zhodnotit investice v závislosti na pohybech měny, respektive vzájemných kurzů mezi dvěma měnami. V rámci modulu se studenti seznámí s podstatou a fungováním forexového obchodování a také získají cenné informace o hlavních účastnících tohoto trhu.

Investice do nemovitostí

Cílem modulu je posluchače seznámit se strukturou a fungováním realitního trhu a upozornit na jeho aktuální trendy a specifika. Během modulu se naučí pravidla a postupy týkající se obchodování s nemovitostmi a proniknou do podstaty investic rychle se měnícího realitního trhu. Seznámí se též s nástroji pro výpočty ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti a návratnosti vložených finančních prostředků.
 

Specializace MBA Management inovací

Management inovací

V dnešní době se bez inovací žádný podnik či firma nevyvíjí dopředu, nezískává nové zákazníky a stagnuje oproti konkurenci. Proto schopnost umět včas inovovat je pro každého manažera jednou z nejdůležitějších. V tomto modulu studenti získají znalosti o řízení inovací produktů, popř. technologií jejich výroby, ale i podnikových procesů.

Metody a techniky managementu inovací

Modul je orientován velmi prakticky. Studenti naváží na modul „Management inovací“, získají znalosti různých metod a technik řízení inovací a naučí se je využívat v praxi. Důraz je kladen především na metody a techniky, které jsou vhodné pro počáteční fáze inovačního procesu. Studenti budou též zpracovávat případové studie zaměřené na reálné inovační projekty.

Management inovačních procesů

V rámci modulu Management inovačních procesů studenti získají teoretické i praktické znalosti vztahující se k celému inovačnímu procesu. Naučí se navrhovat vhodné inovační strategie, rozhodovat o nich a řídit celý tento proces. Řízení inovačních procesů je také úzce propojeno s řízením kvality, jelikož zvyšování kvality znamená často nutnost inovací.
 

Specializace MBA Management obchodu

Plánování obchodní strategie a techniky

Formulace obchodní strategie je pro podnik stěžejní záležitostí, neboť bez strategie se dnes žádná korporace neobjede. Stanovení obchodních cílů podniku a vhodných strategií, jak těchto cílů dosáhnout, vyžaduje důkladné plánování a nutnost strategických analýz podniku. Cílem modulu je proto studenty naučit vytvářet obchodní strategii firmy a nastavovat obchodní plán. Posluchači se seznámí s obchodními strategiemi, jejich úlohami v rámci podniku a jejich tvorbou a následným monitoringem.

Právní aspekty prodejních činností

Cílem modulu je poskytnout studentům základní náhled na problematiku obchodního práva. Důraz je kladen na vymezení obchodních závazkových vztahů, především na vznik, změnu a zánik závazku, zajištění a utvrzení dluhů a promlčení práv. Speciálně je pozornost věnována konkrétním smluvním typům – kupní smlouva, smlouva o dílo.

 Řízení vztahů se zákazníky

Prozákaznický přístup je v dnešní době klíčový a budování a následné řízení vztahů se zákazníky je jeho nezbytnou součástí. Pro firmu či podnik je důležité vytvářet věrné a spokojené zákazníky a budovat s nimi dlouhodobý vztah. Cílem modulu je zabývat se způsoby a procesy komunikace se zákazníky, koordinací těchto procesů a následným řízení vztahů se zákazníky. Studenti získají také informace o softwarových technologiích, které shromažďují informace o zákaznících a na základě vhodně provedených analýz dokáží účinně řídit vztah firma – zákazník.
 

Specializace MBA Management veřejné správy

Teorie a praxe managementu ve veřejné správě

Cílem modulu je studenty seznámit s úlohou managementu ve veřejné správě a naplňováním jednotlivých manažerských funkcí. Studenti získají celkový přehled o problematice veřejné správy, smyslu jejího vzniku a existence. V rámci studia pochopí roli managementu ve veřejnoprávních orgánech a teoretické informace budou schopni převést do praxe. Naučí se jak efektivně a úspěšně použít „módní trendy“ řízení v prostředí a podmínkách veřejné správy. Dále pak budou schopni poukázat na využití manažerských funkcí včetně specifik v tomto prostředí.

Územní samospráva a finance

Cílem modulu je poskytnou aktuální teoretické i praktické informace z oblasti územní samosprávy a financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru. Modul se zaměřuje na princip a postavení územních samosprávných celků v rámci ČR s důrazem na porozumění finančním vztahům a problematice financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru. Studenti se seznámí s konceptem územní samosprávy, porozumí základním předpokladům jejího fungování a budou se orientovat v právních předpisech a další legislativě související s oblastí samosprávy. Zároveň pochopí principy hospodaření a postupy rozpočtového plánování na úrovni územní samosprávy. Modul je zaměřen také na otázky zajišťování veřejných statků, externalit, otázky efektivní a spravedlivé alokace a veřejné volby.

Řízení a strategie lidských zdrojů v institucích veřejné správy

Lidské zdroje jsou pro fungování institucí veřejné správy klíčové a jejich řízení má nepochybně vliv na prosperitu a výkonnost veřejné správy. Investice do lidských zdrojů jsou značné, nicméně lidé představují pro jakoukoliv organizaci zásadní aspekt. Cílem modulu je proto studenty seznámit s problematikou řízení lidských zdrojů ve specifickém prostředí veřejné správy a zaměřit se na současný vývoj, strategie a trendy v personálním řízení.
 

Specializace MBA Leadership a soft skills

Leadership

Modul je zaměřen velmi prakticky, studenti pochopí zásady leadershipu a naučí se je využívat v praxi. V rámci modulu budou studenti rozvíjet základní dovednosti, které jsou nezbytné pro realizaci vůdčí role manažera, tedy přesvědčování, ovlivňování či inspirování svých podřízených pro dosahování cílů organizace. Naučí se dále vyjednávacím technikám, nacvičí si řešení konfliktních situací, motivování svých podřízených k co nejlepším výsledkům či vedení týmu při řešení problémů nebo realizaci stanovených úkolů.

Motivace a hodnocení zaměstnanců

Cílem tohoto modulu je studentům předat znalosti a dovednosti z oblasti motivování a hodnocení zaměstnanců či spolupracovníků. V rámci modulu se studenti seznámí s metodami a moderními trendy této problematiky. Vyzkouší si roli manažera v procesu hodnocení a motivování a také pochopí hodnocení a motivování jako nástroj řízení pracovního výkonu a vedení lidí. Výuka probíhá interaktivní formou a má charakter nácviku modelových situací a týmových či individuálních cvičení. Studenti budou během modulu procvičovat vedení hodnotícího pohovoru, navrhnou systém hodnocení zaměstnanců či identifikují a naplánují motivační systém pro své zaměstnance či spolupracovníky.

Psychologie pro manažery

V rámci modulu budou studenti uvedeni do problematiky psychologie a sociologie řízení. Osvojí si základní pojmy z této oblasti a jejich vzájemné souvislosti s důrazem na praktické uplatnění v manažerské praxi. Budou zároveň schopni se orientovat v metodologické a aplikační oblasti psychologie řízení. Studenti pod vedením lektora budou také rozvíjet a prohlubovat sebepoznání a kritickou sebereflexi vlastní osobnosti.
 

Specializace MBA Projektový management

Řízení projektů

Projektové řízení je jednou z klíčových podmínek pro úspěšné realizování podnikatelského záměru. Úspěšně vedený a zrealizovaný projekt může mít pozitivní dopad na výkonnost celé firmy či oddělení. Projektové řízení, jeho techniky, metodiky a nástroje jsou neoddělitelnou součástí efektivního fungování soukromých i neziskových organizací. Z tohoto důvodu by měla být této činnosti věnovaná patřičná pozornost. Absolventi tohoto modulu získají široké spektrum znalostí z oblasti moderního projektového řízení, dojde k rozebrání problematiky od primárních struktur přes řádnou přípravu projektu a studium jeho proveditelnosti, po celý rozsáhlý životní cyklus projektu, kdy se představí jednotlivé fáze jeho realizace. Výklad se zaměřuje také na identifikaci možných komplikovaných, problémových míst v projektovém řízení a na jejich řešení. Studenti v tomto modulu naleznou informace o tom, jak efektivně projekt plánovat, organizovat a kontrolovat tak, aby byl úspěšně a včas dokončen.

Techniky, metody a nástroje plánování projektu

V tomto modulu se studenti naučí technikám a metodám, jak efektivně řídit celý projekt. Rozhodnutí, kterou z metod vybrat, záleží na mnoha faktorech. Představeny budou konkrétní druhy používaných metod (Metoda síťové analýzy, metoda Critical Path Management, metoda Graphical Evaluation and Review Technique, Metoda logického rámce, Metoda kritického řetězce atd.). Další neopomenutelnou součástí modulu jsou techniky projektového řízení. I ty jsou nedílným prvkem při shromažďování informací a komunikaci členů pracovního týmu. Vzdělávací modul má za cíl obeznámit studenty s postupem, jak co nejúčinněji realizovat projekt. Přiblíženy budou opět konkrétní techniky, které se běžně aplikují při realizaci různorodých podnikatelských záměrů. Pro úspěšnou realizaci jakékoliv činnosti je rovněž důležité plánování. Během předprojektové fáze je nutné prozkoumat příležitosti, analyzovat rizika, zhodnotit realizovatelnost záměru. Výklad bude zaměřen na rozvíjení strategického myšlení, schopnosti stanovovat vhodné cíle a další praktické dovednosti.

Lidský faktor v projektovém řízení

Intelektuální kapitál je velmi ceněným faktorem globální ekonomiky. Právě vzdělání, znalosti, schopnosti, motivace, pracovní nasazení a výkon zaměstnanců institucí je klíčem ke konkurenceschopnosti na lokálních i světových trzích. V praxi musí docházet k prolínání a doplňování lidských zdrojů s prvky, které zaměstnanec využívá k naplnění cílů, jako jsou různorodé softwary, technologie či používání standardizovaných, mechanických postupů. Úkolem manažera je efektivně využívat lidské zdroje, dokázat delegovat vhodné pracovníky na konkrétní místa během realizace projektu, kde dokáží využít svou specializaci, potenciál, zkušenosti i osobní vlastnosti. Lidský faktor je důležitým prvkem v zajištění projektové komunikace, během realizace podnikatelského záměru musí být bezpodmínečně nutně zajištěn efektivní přenos informací mezi všemi realizátory projektu. Tento modul má za cíl seznámit studenty s pravidly sestavení projektového týmu a s dalšími záležitostmi, které se týkají přínosu lidského faktoru v projektovém řízení.
 

Specializace MBA Sportovní management

Management ve sportu

V rámci tohoto modulu si studenti prohloubí znalosti z problematiky managementu s orientací na sport a všechny aspekty s touto oblastí spojenou. Modul se zaměřuje na problematiku různých typů strategického řízení sportovních organizací a spolu s ním také rozebrání možných rozhodnutí, kterým tito manažeři mohou čelit. Studenti si osvojí schopnosti identifikovat problémy, ale také možnosti a příležitosti, se kterými se organizace mohou setkat. Prostor dostane také problematika pořádání velkých sportovních akcí a s tím spjaté činnosti. Díky výuce a získaným poznatkům se budou absolventi v této oblasti lépe orientovat, dokáží provést analýzu situace a adekvátně zareagovat.

Psychologie sportu

Psychologie sportu je poměrně mladá vědní disciplína. V modulu budou představeny různé kategorie sportu, diagnostika typu osobnosti u sportovců a možnosti využití jejich vlastností a schopností jako je například temperament, schopnost koncentrace, motivace, agresivita a další ve sportovním prostředí. Pozornost bude také zaměřena na psychologii koučování – jak analyzovat problémy při podávání sportovního výkonu, jakým způsobem aplikovat prostředky duševní hygieny, aby došlo k žádoucím účinkům na psychiku sportovce apod. Opomenuty nezůstanou ani společnosti, zabývající se právě psychologií sportu.

Sportovní právo

Modul má za cíl nahlížet na sport a tělovýchovu z pohledu práva a právní úpravy. Tato specifická oblast v sobě zahrnuje poznatky z práva občanského, pracovního, obchodního, soutěžního a dalších právních odvětví. Cílem modulu je předat vědomosti a dovednosti, které jsou aplikovatelné do běžné profesní praxe. Pozornost tak bude zaměřena na právní normy v oblasti sportu, ale také na sportovní pravidla. Při výkladu se bude vycházet jak z českého, tak evropského prostředí. Představena bude důležitá sportovní legislativa – normy a předpisy obecné povahy, které lze aplikovat na oblast sportu, spolu s normami, které vznikly a používají se výlučně pro úpravu oblasti sportovních vztahů. Absolventi tohoto modulu se budou také orientovat ve fungování, působnosti a strukturách sportovních asociací. Opomenuto nezůstane ani komplikované uzavírání smluv sportovců a právní či daňová úprava sponzoringu.
 

Specializace MBA Management gastronomie a hotelnictví

F & B management

Food & Beverage management patří mezi nejvýznamnější a na řízení nejnáročnější úseky hotelu. Hlavním úkolem F & B manažera je komplexní zajištění stravovacího úseku hotelu pro ubytované i hosty zvenčí. Studenti si díky tomuto modulu zdokonalí své znalosti v oblasti sestavení obchodní prognózy, dokáží efektivně sestavit a provádět realizaci podnikových záměrů na stravovacím úseku. Lektoři se podělí o svoje aktuální zkušenosti z organizace efektivního nákupu surovin a vybavení, poradí jak sledovat a vybírat nejvýhodnější nabídky dodavatelů, porovnávat cenu a kvalitu produktů a jakým způsobem vyjednávat obchodní podmínky. Bez povšimnutí nezůstanou ani pro gastronomii specifické oblasti jako je dohled nad výběrem a zpracováním surovin, odpovědnost za celkový chod restaurace a kuchyně a další.

Hotel management

Modul je zaměřen na aktuální trendy a dovednosti, které provozní manažeři musí dokonale ovládat. Lektoři se zaměří na prohloubení stávajících znalostí posluchačů v oblasti komunikačních a řídících schopností. Pozornosti neunikne strategie rozvoje profesních kvalit zaměstnanců – cesty, jakým způsobem podpořit jejich odbornost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, zvládání zátěžových, stresových situací v provozu a další. Připomenuty budou také pravidla efektivního úkolování a motivování personálu. 

Standardy kvality

Cílem modulu je detailní rozebrání standardů kvality v hotelnictví a gastronomii. Studenti si prohloubí své znalosti o podmínkách získání vybrané certifikace kvality služeb, jejím zavedení do praxe, revizi a udržení systému řízení jakosti podle mezinárodně uznávaných norem ISO. Modul tak bude mít velký přínos zejména pro top manažery hotelů. Lektoři se zaměří na vymezení politiky jakosti v závislosti na konkrétním podniku, dále na stanovení cílů a cest k jejich naplnění, na záležitosti, které se musí brát v potaz při kontrole jakosti, sledování a udržení, případně zvyšování úrovně kvality podniku.
 

Specializace MBA Bankovnictví

Komerční bankovnictví

Modul přináší praktické informace z oblasti komerčního bankovnictví. Pozornost je zaměřena zejména na uzavírání úvěrových a depozitních obchodů, zprostředkování platebního styku, celkovou úvěrovou politiku bank – jednotlivé typu úvěrů a způsoby jejich jištění, úvěrovou analýzu, spoření a investování, přijímání vkladů a další klasické produkty komerčního bankovnictví. Lektoři objasní primární způsob financování komerčních bank – tzv. primární depozita. Rozebrány budou způsoby dosažení zisku (úrokové marže, poplatky z platebních operací…) a možná (úvěrová a úroková) rizika vyplývající z činnosti komerčních bank.

Investiční bankovnictví a kapitálové trhy

Investiční bankovnictví prochází jako řada jiných odvětví rychlým rozvojem. Ovlivňují ho celosvětové trendy, a proto je nuceno efektivně a včas reagovat na měnící se ekonomické podmínky a potřeby. Patří mezi atraktivní zisková odvětví a během své činnosti operuje s velkou částí bankovních prostředků. Modul je zaměřen na rozšíření znalostí studentů z oblasti investičního bankovnictví, bude vyložena problematika od mezinárodních emisních obchodů po maloobchodní obchody. Zmíněna bude jak úprava emisních brokerských obchodů, tak dealerských obchodů na sekundárních trzích. Modul je dále zaměřen na různorodé aktivity na kapitálových trzích, tedy podnikové finance, emisní obchody, fúze a akvizice, správu majetku, obchodní bankovnictví, velkoobchodní transakce s cennými papíry pro institucionální investory.

Bankovní produkty a operace

Bankovní a finanční ústavy nabízí veřejnosti širokou škálu produktů a služeb. Konkurenční boj je nutí neustále rozšiřovat a modernizovat své produkty. Cílem modulu je přinést důležité informace z této oblasti, přiblížit současnou nabídku na českém trhu a zamyslet se nad možným vývojem a inovacemi produktů jako je založení a vedení běžného, spořicího účtu, sjednávání hypoték, úvěrů, hotovostní i bezhotovostní operace v tuzemském i mezinárodním styku, na vydávání a správu platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků a další doplňkové služby, které banky poskytují. Vzdělávací modul se dále zaměří na nedepozitní instituce – na nejnovější produkty pojišťoven, investičních fondů, na obchod s cennými papíry.
 

Specializace MBA Pojišťovnictví

Pojišťovnictví a pojištění

Vzdělávací modul se věnuje vzniku, rozvoji, principům a charakteristice pojištění a též právní úpravě tohoto odvětví. Pozornost bude také směřovat k vývoji a trendům pojistného na území České republiky. Zmíněny budou typy pojištění (životní a neživotní, pojištění odpovědnosti, finančních a speciálních rizik a další). Popsána bude široká škála produktů z oblasti pojištění, jejich vývoj, možnosti zvýšení jejich kvality a rozšíření.

Pojistné právo

Cílem modulu je předat vědomosti a praktické znalosti z rozsáhlé oblasti legislativní úpravy pojišťovnictví a pojištění. Pozornost bude věnována zejména úpravě smluvní dokumentace (pojistné smlouvy a všeobecné a zvláštní pojistné podmínky), pojistným událostem, právní úpravě, která se přímo týká činnosti pojistitelů, pojistným podmínkám osob a odpovědnosti za škodu podle obchodního i občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

Řízení rizik pojišťoven

Studenti budou mít možnost získat komplexní přehled o všech typech rizik (pojistně technické riziko, tržní, úvěrové, operační riziko, riziko investičního portfolia a další), která mohou zprostředkovatele pojišťovacích produktů potkat. Stěžejní jsou pak informace o procesu řízení rizik v komerčních pojišťovnách. Risk management má své pevné místo i v této oblasti.  Studenti vzdělávacího modulu získají v profesním životě okamžitě uplatnitelné praktické informace o neustále se opakujícím cyklu, který určuje chod pojišťovacích ústavů a který je v každé své fázi provázán právě s riziky. Lektoři studentům předají znalosti o identifikaci a analýze rizik, plánování – tedy o včasné přípravě případných nápravných opatření, dále o monitoringu příjmů a výdajů pojišťoven a jejich důsledcích na její vývoj a neméně důležité poslední fázi řízení, kde tým risk managementu hodnotí výsledky a navrhuje opatření, která vedou k žádoucímu efektu.
 

Specializace MBA Executive management

Management inovací

Proinovační kultura, podpora kreativního myšlení, přijímání, analyzování a následná implementace vhodných invencí do praxe je klíčem k udržení konkurenceschopnosti v tržní ekonomice a žádoucím nástrojem podpory prosperity. Díky tomuto modulu studenti získají přehled o různých typech inovací, pravidlech řízení a o samotném průběhu inovačního procesu. Rozebrány budou potenciální bariéry a také hodnocení úspěšnosti zavedené inovace.

Procesní management

Smyslem procesního managementu je vhodná koordinace činností v rámci podniku. Toto uspořádání aktivit je určující pro úspěch každé organizace. Studentům budou předloženy praktické informace o tom, jak sjednotit dílčí operace do ucelených podnikových procesů, jak vhodně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance a vytvářet tak týmy, které jsou motivované a schopné přinášet organizaci ty nejlepší výsledky. Modul přinese potřebné informace z oblasti každodenní práce manažera při řízení procesů – tedy schopnost dělby práce, vhodný výběr lidí a technologií a jejich přiřazení na konkrétní pracovní pozice. Pro profesní využití bude přínosem také objasnění problematiky, jak identifikovat slabá místa řízení a jakým způsobem je vylepšovat.

Podniková strategie

Podniková strategie je nesmírně důležitou součástí strategického řízení. Firmám určuje jejich dlouhodobý směr a vizi, jakým způsobem by se měly plnit stanovené cíle podniku. Modul přináší studentům řadu praktických informací a pohledů na tento dlouhodobý nástroj top managementu. Poukázáno bude na jednotlivé strategické operace, které jsou určující pro rozvoj a úspěch podniku. Zmíněny budou všechny důležité procesy, od počáteční formulace smyslu organizace až po konečnou kontrolu výsledků a dosažených cílů. Modul se zaměří na praktické, v organizacích využitelné dovednosti. Například na stanovení a způsob provedení hlavních strategických cílů podniku, načasování jednotlivých kroků, kontrolu úspěšnosti postupu, ale také na udržitelnost konkrétního byznysu a na schopnost čelit konkurenci. 

Specializace MBA Marketing a promotion management

Strategický marketing

V rámci tohoto modulu se studenti seznámí s přístupy, metodami a postupy umožňující reálné hodnocení firmy nebo daného produktu na trhu. Naučí se vytvářet strategie a plány s maximálním využitím vhodných marketingových nástrojů a získají přehled o různých typech strategií, ať už o distribuční, komunikační nebo třeba výrobkové a cenové. Absolventi tohoto modulu budou mít praktickou zkušenost s vypracováváním analýz vnitřních a vnějších podmínek podniku a konkurenčních faktorů a s formováním podnikových strategií a cílů.

PR strategie a aktuální trendy

Tento vzdělávací modul je zaměřen velmi prakticky. Studenti se naučí, jak představit na trhu produkt, jak prezentovat brand a jak se využitím různých metod dostat do pozitivního podvědomí zákazníků v souladu s cíli firmy či organizace. Studenti se také naučí nastavit realistické cíle, nadefinovat vhodné cílové skupiny, připravit klíčová sdělení, navrhnout možné nástroje a kanály komunikace se zákazníky a v neposlední řadě doplnit něčím zajímavým a poutavým už běžící nebo nově vznikající kampaň. Během výuky se lektor zaměří na aktuální trendy propagace a předestře, které trendy „zabírají“ nejvíce na různé cílové skupiny, tedy jak zvolit správný trend pro správnou cílovou skupinu.

Brand management

Pojem brand management označuje zavedení marketingových nástrojů a aktivit, jejímž účelem je vybudování a řízení hodnoty brandu. Brand ale není jen značka. Pod tímto slovem je možné si představit mnoho dalších marketingových prvků jako například: logo, design, styl písma, barevné kombinace firmy, slogan a různé další věci, které se dostávají do podvědomí zákazníků. Studenti se v tomto vzdělávacím modulu naučí ovládat všechna tato zákoutí brandu. Zjistí, jak identifikovat a stanovit hodnotu brandu, plánovat a propagovat brand, měřit a interpretovat hodnotu brandu a nakonec i udržovat a hlavně zvyšovat jeho hodnotu.

Specializace MBA Manažerská psychologie

Psychologie osobnosti

V rámci modulu se studenti seznámí s důležitostí psychologie v manažerské praxi a personálním řízení. Naučí se chápat, co funkce manažera obnáší, jaké má být jeho chování, forma komunikace či postoje. Lektor se v interaktivním semináři zaměří na teorii osobnosti, inteligence, bude se zabývat motivacemi a emocemi včetně moderních metod k jejich posuzování. Studenti si osvojí možné postupy k motivaci a naučí se rozvíjet dovednosti podřízených (koučování, delegování). Všechny metody si samozřejmě procvičí praxí jako je aktivní naslouchání, zpětná vazba a formulace požadavku. Získané vědomosti lze uplatnit nejen v zaměstnání, ale i v běžném osobním životě.

Myšlení a rozhodování v praxi

Myšlení a rozhodování jsou pro člověka velmi důležité funkce. Denně jsme vystaveni různým druhům otázek a následnému rozhodování od těch triviálních až po rozhodnutí, která mohou výrazně ovlivnit náš život. V tomto modulu se zaměříme převážně na strategické myšlení a procvičíme rozhodování ve stresových situacích. Strategické myšlení je definováno jako umění překonat protivníka s vědomím, že se protivník snaží udělat to samé vůči nám. Tento druh uvažování se hodí zejména v konkurenčních bojích a obchodech. V rámci firmy, pro interní potřeby, se spíše využije kognitivní a sociální psychologie, realistické předpoklady o kognici, emocích a sociálním chování. Ve vzdělávacím modulu studenty obohatíme o obě varianty, tedy aby byli připraveni na „všech frontách“.

Work life balance

Vyváženost mezi pracovním a osobním životem je důležitá pro zdraví každého jedince. Jedná se o pochopení příležitostí jak v pracovním, tak samozřejmě i v osobním životě. Učí člověka se dostat z materialistického chápání věcí do roviny osobního a duchovního poznání a vyrovnaného životního stylu. V případě, že dojde k narušení této rovnováhy, má to za následek nejen narušení zdravého životního stylu, ale také narušení zisků podniku. Proto je důležité umět tuto rovnováhu umět nastolit nejen u sebe, ale i u svých zaměstnanců, aby firma mohla vzkvétat. Při nastolení správné vyváženosti dochází ke zvýšení efektivity práce a zisků firmy nebo snížení pracovní neschopnosti.

Specializace MBA Mezinárodní management

Mezinárodní management

Ve vzdělávacím modulu zaměřeném mezinárodní management studenty naučíme, jak správně postupovat při řízení mezinárodní společnosti, jak efektně řídit zaměstnance a zároveň s nimi dobře spolupracovat, nebo například jak vytvářet správná a včasná rozhodnutí. Pomocí teoretických východisek studenti získají potřebnou půdu, na které budeme stavět v rámci praktického semináře. Tento modul studentům prohloubí manažerské dovednosti a připraví je i na vlastní podnikání v mezinárodním prostředí.

Global Business

Tento vzdělávací modul nabízí ucelený pohled na jednotlivé aspekty mezinárodního obchodu, včetně ekonomických a strategických aspektů s ním spojených. Studenti získají znalosti potřebné k porozumění makroekonomickým (mezinárodní obchod) a mikroekonomickým (mezinárodní podnikání) otázkám v mezinárodním prostředí. Prakticky laděný seminář umožní studentům pochopit souvislosti obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů a předestře, jak vytěžit maximum z obchodního potenciálu v globálním měřítku.

Mezinárodní vyjednávání a komunikace

Mezinárodní vyjednávání a komunikace patří k jedné z nejdůležitějších manažerských dovedností řadících se do oblasti mezinárodních vztahů. Vyjednávání mezi subjekty je jedna z hlavních forem jejich fungování. Je definované jako proces, který má předem dané fáze a dynamiku. Neméně důležitá je role hodnotového systému a povahy lidí jednotlivých kultur, podle nichž se volí optimální způsob vyjednávání a dalších různých postupů. Studenti si ozkouší přímá jednání, jak dvoustranná, mnohostranná nebo jednání za účasti třetí strany a zprostředkování obchodu. V současné praxi je vyjednávání a komunikace chápána jako jedna ze stěžejních metod řešení konfliktů a především jejich předcházení.

Specializace MBA Personální management

Personální činnosti v organizaci

Vzdělávací modul je zaměřen na praktické osvojení personálních činností, které spadají do oblasti personálního řízení ve firmě či organizaci. Jedná se zejména o využívání vhodných motivačních prostředků a vytváření pozitivních vztahů a klimatu na pracovišti. Studenti se seznámí s metodami a strategiemi získávání pracovníků, s procesy přijímání pracovníků a jejich odměňování. Probrána bude i analýza a vytváření popisů pracovních míst a personální plánování. Nebude chybět téma ukončování pracovního poměru a vytváření užitečné databáze pro personální účely. Cílem modulu je získání dobré orientace v dané problematice a hlavně vyzkoušení si vybraných personálních činností přímo v podnikové praxi.

Procesy a strategické řízení lidských zdrojů

Cílem tohoto modulu je poukázat na nové trendy odrážející aktuální požadavky a potřeby personalistické praxe. Studenti se blíže seznámí s metodami a strategiemi výběru a získávání vhodných pracovníků. V rámci modulu budou představeny moderní formy a metody v oblasti vzdělávání pracovníků. Další neopomenutelnou součást praktické výuky tvoří témata jako efektivní rozhodování, hodnocení a odměňování pracovníků, druhy a metody rozvoje kompetencí, organizace práce, delegování pravomocí a odpovědnosti či problematika age managementu.

Moderní metody v personálním managementu

V rámci modulu se studenti seznámí s nejmodernějšími trendy, které se aplikují v personálním managementu světových firem a konzultantských společností. Po prostudování vzdělávacích materiálů bude výuka probíhat formou moderované diskuze, během které se studenti naučí tyto nové metody a trendy kriticky posuzovat a smysluplně zavádět do svého pracovního života. Z praktického semináře si studenti odnesou jak teoretické poznatky, tak především znalosti konkrétních způsobů a metod z oblasti personálního managementu.

Specializace MBA Andragogika a management vzdělávání

Filosofie vzdělávání dospělých

Modul Filosofie vzdělávání dospělých podává ucelený přehled o filozofii myšlení a vývoji myšlení pedagogického, které bylo základem pro vznik vzdělávání dospělých. Celoživotní vzdělávání jako užší pojetí andragogiky rozvíjí především socializaci a personalizaci jedince a poukazuje na behaviorální, komunikativní a psychoanalytické teorie. Výuka se zaměřuje i na současné přístupy ke vzdělávání a jejich postupné využívání v praxi. Studenti se seznámí s různými pohledy na vzdělávání a prohloubí dosavadní informace o jeho vývoji. Po absolvování modulu budou studenti obohaceni o manažerské schopnosti a dovednosti potřebné nejen k úspěšné komunikaci a vedení týmu.

Andragogika

V rámci modulu se studenti seznámí s různými technikami a metodami vzdělávání dospělých, včetně koučování. Pochopí základní principy a podstatu vzdělávacího procesu a porozumí specifickým aspektům rozvoje a vzdělávání dospělých v rámci organizace. Pozornost bude věnována aktuálním tématům vzdělávání dospělých – vzdělávání specifických cílových skupin, efektivitě a kvalitě vzdělávacích aktivit pro dospělé apod. Po úspěšném absolvování modulu budou studenti schopni identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků (podřízených), budou umět naplánovat, uskutečnit a následně vyhodnotit vzdělávací procesy v organizaci.

Knowledge management

Řízení znalostí (znalostní management, knowledge management) balancuje na pomezí rozvoje lidských zdrojů a řízení informací. Jedná se o moderní disciplínu umožňující rozšíření individuálních znalostí napříč organizací (firmou), čímž vzniká znalost vyšší úrovně – znalost organizace. Propojování informací a jejich sdílení, zvláště pro potřeby obchodní činnosti a kontaktu se zákazníkem, je v dnešní době pro dosahování strategických cílů firmy klíčové. Modul je zaměřen především prakticky a studenti si osvojí metody a techniky využívání znalostí v rozhodovacích a řídicích procesech organizace za podpory informačních a komunikačních technologií. Naučí se vytvářet, předávat a aplikovat znalosti a získají tak klíčovou konkurenční výhodu.

Specializace MBA Management ve školství

Management a strategické řízení ve školství

Cílem tohoto modulu je představit hlavní řídící procesy ve vzdělávací instituci. V případě koncepcí řízení odkazujeme na kompetenční model řízení školy, stručný popis procesů plánování, organizování a rozhodování. Součástí řídících procesů je i značně široká oblast hodnocení a evaluace, na kterou se zaměříme z hlediska hodnocení stanoveného školským zákonem. Obsahem modulu jsou základní zásady strategického řízení, úkony účastníků řízení, veškeré postupy pro jednání s ostatními účastníky správního procesu a také manažerské principy, moderní metody, nástroje a postupy managementu v rámci organizace. Zaměřujeme se především na praktické dovednosti, které jsou využitelné v pedagogickém řízení.

Psychologie ve školství

V rámci tohoto modulu se studenti seznámí s důležitostí psychologie ve školství, v personálním řízení i osobním životě. Naučí se chápat, co pozice v pedagogickém odvětví obnáší, jaké má být jejich chování, forma komunikace či postoje. Lektor se v interaktivním semináři zaměří na teorii osobnosti, inteligence, bude se zabývat motivacemi a emocemi včetně moderních metod k jejich posuzování. Modul navazuje, rozvíjí a prohlubuje psychologické vědomosti a dovednosti v daném studijním programu. Pozornost je věnována problematice vedení a řízení lidí ve vztazích vedoucích a podřízených, a to vzhledem k postavení jednotlivců v instituci.

Právní aspekty v oblasti školství

Cílem toho modulu je rozšíření a doplnění pedagogického vzdělání o znalosti a dovednosti z oblasti školské legislativy. V rámci tohoto modulu se zaměříme na nezbytné předpisy pro řízení školské instituce, vnitřní předpisy školy, podmínky vyučování a další stěžejní části. Dále se budeme věnovat vztahu pedagogického pracovníka a České školní inspekce, kompetenci ČŠI, veškerým hodnocením a kontrolám, jakož i organizaci inspekční činnosti a kontrolním funkcím ČŠI.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Hodnocení 4.65/5 - Hodnotilo 189 uživatelů