Informace o studiu MBA

Studium je postaveno na tzv. Oxfordském modelu výuky…


Podrobný průběh studia MBA na ESBM

Studium MBA je v českém jazyce, trvá 1 rok a je zakončeno obhajobou závěrečné práce.
  • Prezenční část studia MBA probíhá vždy o víkendu a tvoří ji 4 celodenní workshopy, kde studenti absolvují celkem 10 modulů. Výuka probíhá ve skupinách v moderních prostorách v centru Prahy.

  • Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

  • 1. BLOK – základní – je shodný pro všechny studenty a obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která je dále rozdělena na 3 moduly. U 3. BLOKU – volitelného – si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů.

  • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

  • Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost začít studovat odkudkoliv a vybrat si termíny výuky, které mu vyhovují.

  • Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 7. 9. 2019. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.
Moduly jsou vedeny profesionálními lektory
a studenti spolu s tutory mají možnost diskutovat vybraná témata, která následně zpracovávají ve své seminární práci.
Lektoři jsou vám k dispozici po celou dobu studia
Lektoři jsou po celou dobu studia MBA všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem.
Individuální konzultace s lektory
Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě.
Online knihovna
Moderní e-learningový portál
E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Naleznou zde informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení